Thirrjet publike


Dorëzim i  propozimit për përdorimin e mbështetjes teknike për organizimin dhe realizimin e manifestimeve për promovimin e produkteve bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit.


Lënda e këtij njoftimi është dhënia e mbështetjes financiare për masat e mëposhtme:


Njoftimi Publik Nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertimit publik elektronik


KONKURS PUBLIK Për ndryshimin dhe plotësimin e konkursit public, ofruesit e shërbimeve publike, zbatimin e masave dhe aktiviteteve të ZOPOD (Programi i përbashkët bazë, për ruajtjen e bagëtisë) dhe obligimet për përcjelljen e zhvillimit nga zonat e zbatimit të programeve,  për kultivimin e nevojave të ZOPOD për vitin 2018.