Lajmërime


Sot në hapësirat e #MBPEU u realizua projekti ,,Politika bashkëpunuese për zhvillimin rural" që eshtë i financuar prej Bashkimit Evropian përmes programit për hulumtim dhe inovacion Horizont 2020, implementuar nga Agfutura Teknologji dhe Platforma e Zhvillimit të Gjelbër. 

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të inkurajoj zhvillimin e politikës rurale duke përfshirë të gjitha anët, në drejtim të krijimit të mjediseve rurale për të jetuar, punuar dhe investuar si për popullsinë ekzistuese ashtu edhe për popullsinë e re potenciale rurale. 

 #MBPEU si krijues i politikave dhe masave në këtë fushë, mbështet fuqishëm aktivitetet që synojnë zhvillimin e zonave rurale.

 Vetëm me angazhim dhe punë të palodhur mund të avancojmë politikat dhe masat, do arrijmë t’i bëjmë zonat rurale vende tërheqëse për të rinjtë.


Zëvendësministri Abedini morri pjesë në fillimin e ndërtimit të sistemit të ujitjes në Pishicë, një sistem që do të ujitë kultura të ndryshme bujqësore në një sipërfaqe prej 30 hektarësh. Ky sistem është projektuar në kuadër të projektit “Sisteme vaditjeje të vogla, me kosto të ulët, të pranueshme për mjedisin, të mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian nëpërmjet fondeve të programit IPA”. 

Përveç këtyre sistemeve të vaditjes në Koliçinë dhe Pishicë, po punohet për përfundimin e sistemit të vaditjes në Tearcë , ndërkaq sistemi i vaditjes në Kolibar është në fazën e tenderimit.

Ne kujdesemi për çdo fermer duke krijuar politikat dhe masat e duhura për zhvillimin dhe mbështetjen e bujqësisë. 


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 04/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon:Shpallje Publike nr. 04/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 03/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 03/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 02/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 02/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë