Lajm


Sot në Strugë zyrtarisht u hap fabrika "Podgorka", për prodhimin, përpunimin, prerjen dhe paketimin e mishit sipas standardeve më moderne.

 Fabrika mori ndihmën më të lartë financiare nga Masa 3 - Investimi në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore në kuadër të programit IPARD 2, përkatësisht 2.2 milion EUR.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, ishte pjesë e një punëtorie këshilluese për formulimin e një strategjie për zvogëlimin e mbetjeve dhe mbeturinave ushqimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  Punëtoria është pjesë e projektit rajonal të FAO-s për bashkëpunim teknik me titull "Strategjitë për zvogëlimin e mbetjeve dhe mbeturinave ushqimore" i zbatuar në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë  dhe Organizatën e shoqërisë civile: Ajde Maqedoni.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski mori pjesë në mbylljen e projektit dy vjeçar të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe FAO për përmirsimin e produktivitetin bujqësor, rezistencën ndaj ndryshimeve klimatike si dhe krijimin e politikave informuese të bujqësisë.


Agjensioni i Ushqimit dhe Veterinarisë, së bashku me organet kompetente për politikën fitosanitare të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, filluan aktivitete për zbatimin e projektit "Implementimi i përmirësuar i legjislacionit në fushën e shëndetit të kafshëve, sigurisë së ushqimit dhe fitosanitarisë sistemet përkatëse të informacionit "të implementuara me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të IPA 2015. Sjelljen e këtij proekti me vlerë prej 1.6 milion euro e ka bërë Agjensioni i Ushqimit dhe Veterinarisë dhe po i njëjti  do të realizohet deri  në dhjetor të v. 2020 në bashkëpunim me Drejtorinë Fitosanitare, Laboratorinë Fitosanitare Shtetërore dhe Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë në Ministrisë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Agjensionit për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Koçanit, Nikollço Ilijev, morën pjesë në promovimin e realizimit të projekteve kapitale përmes masava të përcaktuara për komunat nga Programi i Zhvillimit Rural.