Lajm


Rregullimi i tregjeve bujqësore është baza për rritjen e mundësive të tregut, zhvillimin ekonomik dhe produktivitetin e përgjithshëm në sektorin bujqësor, tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski, në seancën e sotme të punës të Grupit Punues për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, organizuar nga ana e Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski dhe Kryetari i Komunës së Lozovës Aco Velkovski, vizituan sot vendet ku kjo komunë i realizoi investimet kapitale nga Programi për zhvillim rural.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Novacit, Ljube Kuzmanovski, vizituan lokalitetet ku kjo komunë ka realizuar investimet kapitale nga Programi i Zhvillimit Rural.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me kryetarin e Komunës së Shtipit Bllagoj Boçvarski vizituan impiantin etrajtimit të ujit i cili ndodhet  në vendbanimin Babi. Kapaciteti i projektuar i impiantit të trajtimit në Shtip për përpunimin e ujit të papërpunuar nga hidrosistemi Zletovica është 500 litra për sekondë. 


Sot në Koçan, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me kryetarin e Komunës së Koçanit, Nikolço Ilijev, zhvilluan një takim pune me bujqit nga rajoni i Koçanit.