Thirrjet publike


Vizioni i strategjisë është që të krijohet e ardhme më e mirë në të cilën kooperativat bujqësore do të mund t’i përmirësojnë rezultatet e veta ekonomike dhe ta përforcojnë ndikimin e tyre social pa e rritur përshtypjen e tyre ekonomike. Kjo do të arrihet me ndarjen e rritjes ekonomike prej ndikimit ekologjike dhe lidhjen e tij me ndikimin social. Inovacionet dhe teknologjia do të luajnë rol kryesor për arritjen e qëllimeve të strategjisë.


   Në bazë të nenit 59 të Ligjit të Farërave dhe Materialit për Mbjellje për Bimët Bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 , 43 / 14,129 / 15, 39/16, 71/16, 83/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/21), ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, publikon SHPALLJE PUBLIKE për autorizimin publik të personave juridik për përpunimin statistikor të të dhënave nga llojet e kontrolluara të bimëve bujqësore


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "Integrimi i Programit Kombëtar të Konsolidimit të Tokës" (MAINLAND), zbatuar nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, shpalli tender publik (Numri i referencës:   2021 / CSAPC / REUTD / 109117) për kryerjen e shërbimeve për "ndërtimin e kanaleve kulluese, zgjerimin e sistemit ekzistues të ujitjes dhe ndërtimin e rrugëve të zhavorruara në fshatin Egri, komuna e Manastirit".


15.01.2021


Dokumente për tu shkarkuar

Vendim