Lajmërime


19.12.2023

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ju njofton se në datën 12.12.2023 është miratuar Ligji i ri i gjahut dhe gjuetisë, i cili hyn në fuqi më 20 Dhjetor 2023.

Në bazë të nenit 65 paragrafi (1) të Ligjit për gjahun dhe gjueti (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 263/2023), kandidatët të cilët kanë paraqitur kërkesë për dhënien e provimit të gjuetisë dhe kandidatët që do të dorëzojnë kërkesat për dhënien e provimit të gjuetisë janë të obliguar të dorëzojnë edhe certifikatën për kryerjen e trajnimit për dhënien e provimit të gjuetisë të lëshuar nga Federata e Gjuetisë së Maqedonisë.


Projekti i financuar nga BE “Avancimi i konsolidimit të tokës në Maqedoninë e Veriut”, i bashkëfinancuar dhe i zbatuar nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) ka nisur një tender publik (Numri i referencës: 2023/REUXD/REUTD/122655) për ofrimin e shërbimeve për “Ndërtimin e objekteve hidro-meliorative dhe objekteve të destinuara për rregullimin e tokës bujqësore (rrugët aksesi/shërbimi me zhavorr) në fshatin Dabjan, Komuna e Dollnenit”.

Aktivitetet që do të realizohen si pjesë e këtij tenderi përfshijnë punimet ndërtimore për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore në zonën e konsolidimit të tokës së Dabjanit. Më konkretisht, kjo do të përfshijë si rehabilitimin e rrugëve ekzistuese të aksesit /të shërbimit me zhavorr ashtu edhe ndërtimin e rrugëve të reja. Përveç kësaj, ndërhyrjet hidro meliorative do të zbatohen për të përmirësuar sistemin e kullimit, duke përfshirë ndërtimin e kalimeve mbi kanalet ekzistuese të kullimit duke përdorur tuba dhe kullues tubularë.


Zëvendësministri Abdylshyqyr Abedini sot realizoi vizitë të qumështores “AlpiMilk” në fshatin Xhepçisht të Tetovës, një ndër qumështoret më të mëdha dhe më të suksesshme në vend në krye me Servet Qazimi dhe familjen e tij. Qumështorja Alpi është shfrytëzues i rregullt i masave prej programit IPARD të financuar nga BE-ja.🔵Ekzistenca shumëvjeçare e “AlpiMilk” flet për disiplinën në punë dhe e gjithë kjo njihet nga konsumatorët dhe shpërblehet me besimin e tyre. Ajo që e bën një markë të njohur është prodhimi i produkteve cilësore të qumështit që krijohen në një atmosferë kreative pune.🔵Si një ndër politikat dhe masat që ministrija jonë i krijoi është që sasitë e dorëzuara të qumështit të lopës, deles dhe dhisë të kalojnë në programin e ndërhyrjes, ku do të përshpejtohej pagesa për fermerët në baza mujore.🔵Ne propozojmë rritje të subvencioneve për lopët me qumësht të lartë për 30% nga 3,100 denarë për krerë në 4,000 denarë.Synimi ynë si ministri është që të kemi më shumë ushqim vendas, të jemi të pavarur nga importi, të krijojmë prodhim bujqësor modern dhe konkurrues, me fermerë të motivuar dhe të kënaqur.


Sot patëm nderin të bëjmë vizitën e një ndër kompanive më të mëdha dhe më të suksesshme biznesi, fermën e pulave Vezë Sharri në fshatin Trebosh të Tetovës në krye me Arben Abdurrahmani dhe familjen e tij. Ata kanë investuar plot 20 vite përkushtim, punë dhe këmbëngulje në biznesin e tyre me prodhimin e mbi 30 milionë vezëve në vit.Ai është gjithashtu pronar i kompanisë Lecker, e cila prodhon 5 ton produkte të mishit në ditë.

Si përfitues i #IPARD-it, Arben Abdurrahmani llogaritet ndër ata prodhues që shpenzuan fondet për blerjen e pajisjeve dhe modernizimin e prodhimit të tyre. Kompania Vezë Sharri që vizituam sot janë shembull i përdorimit të masave që ne ofrojmë si mbështetje për ekonominë dhe për rritjen e prodhimit vendas.➡️Sipas programit kombëtar për zhvillim në bujqësi dhe zhvillim rural, e rritëm edhe masën për pagesë direkte për pulat vezore të amortizuara të therura në thertore të regjistruara, nga 80 në 120 denarë për pulë të therur.➡️Ne si ministri, jemi maksimalisht të përkushtuar për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve, por edhe të kompanive të vendit tonë.Poashtu lëvdata të përzemërta për mikpritjen nga përgjegjësi për prodhim në biogas centralin Elektro Sharri ing. Bujamin Sheapi.


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "Avancimi i konsolidimit të tokës në Maqedoninë e Veriut", i bashkëfinancuar dhe zbatuar nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara (FAO) ka shpallur tender publik (Numri i referencës: 2023/CSAPC/REUDD /120213) për ofrimin e shërbimeve konsulente për "Konsolidimin e tokës në Maqedoninë e Veriut - Planifikimi i shpërndarjes së tokës dhe Projekti bazë për ndërhyrje në infrastrukturën bujqësore në Çiflik".

Aktivitetet që do të kryhen në kuadër të këtij tenderi përfshijnë hartimin dhe zbatimin e një Plani të rishpërndarjes së tokës dhe hartimin e ndërhyrjeve në infrastrukturën bujqësore në zonën e konsolidimit të Çiflikut. Më konkretisht, kontraktori duhet të bëjë vlerësimin e vlerës së tokës bujqësore në Çiflik, në përputhje me Ligjin për Vlerësimin dhe Metodologjinë për Vlerësimin e Pasurive në Bujqësi; hartimin e Planit për shpërndarjen e tokës, sipas parimit të shpërndarjes me ndryshim të kufijve, në përputhje me Ligjin për Konsolidimin e Tokës Bujqësore; hartimin e Projektit bazë për rehabilitimin/ndërtimin e infrastrukturës bujqësore në Çiflik, në përputhje me Ligjin për Ndërtim, Ligjin për Tokën Bujqësore dhe ligjet e tjera përkatëse; hartimin e Elaboratit gjeodezik për evidentimin e gjendjes së re të pronësisë në Agjencinë e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme dhe të kryejë shënimin e matjeve dhe kufijve   (rrethimin) të parcelave të reja në zonën e konsolidimit.