Janë paguar 137.3 milion denarë për kultivuesit e mollve të cilët nga mbledhja e vitit 2018 i kanë dorëzuar mollët tek blerësi i regjistruar.

20.12.2019 14:00:00


Agjencia për Mbështetje Financiare e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi gjithsej 137.3 milion denarë në llogaritë e 1,566 subjekteve për masën "Pagesa direkte për mollë të prodhuara dhe dorëzuara tek blerësi i regjistruar

Shuma e mbështetjes për këtë masë është 3 denarë për kilogram mollë të dorëzuar.  Shfrytëzuesit e kësaj nën-mase janë ekonomitë bujqësore që kanë prodhuar mollë nga korrja e vitit 2018 dhe po të njëjtat mollë të prodhuara në periudhën nga 12 tetor 2018 deri në 25 qershor 2019 një blerësi të regjistruar.

Që nga fillimi i mandatit të saj deri më sot, kjo Qeveri ka paguar gjithsej 20,146,718,690.00 euro ose 327.5 milion euro për subvencione për  të gjithë që plotësojnë kushtet  për ndihmë financiare në bujqësi.

Pa seleksionim, të gjithëve atyre që plotësuan kushtet për ndihmë financiare u paguhen subvencione pa seleksionim, brenda një dite.

Share