Përmirësimi i zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, sigurinë e ushqimit, legjislacionin fitosanitar dhe sistemet informative.

5.12.2019 15:00:00


Agjensioni i Ushqimit dhe Veterinarisë, së bashku me organet kompetente për politikën fitosanitare të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, filluan aktivitete për zbatimin e projektit "Implementimi i përmirësuar i legjislacionit në fushën e shëndetit të kafshëve, sigurisë së ushqimit dhe fitosanitarisë sistemet përkatëse të informacionit "të implementuara me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të IPA 2015. Sjelljen e këtij proekti me vlerë prej 1.6 milion euro e ka bërë Agjensioni i Ushqimit dhe Veterinarisë dhe po i njëjti  do të realizohet deri  në dhjetor të v. 2020 në bashkëpunim me Drejtorinë Fitosanitare, Laboratorinë Fitosanitare Shtetërore dhe Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë në Ministrisë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Qëllimi kryesor i projektit është të mbrojë shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve, me qëllim të përmirësimit të konkurrencës së produkteve agro - ushqimore maqedonase në tregjet evropiane dhe botërore. Projekti do të forcojë sistemet ekzistuese të institucioneve kompetente dhe do të ndërmerren aktivitete për sensibilizimin e publikut me qëllim të përmirësimit të shëndetit të kafshëve, shëndetit publik dhe shëndetit të bimëve në vend.

Agjensioni i  Ushqimit dhe Veterinarisë nga sot, 5 dhjetor 2019,  fillon me Fushatës për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për mirëqenien e kafshëve, me një fokus në sterilizimin dhe mikro-chipin e kafshëve shtëpiake, si pjesë e komponentit të katërt të këtij projekti që mbulon realizimin e  fushatave të ndërgjegjësimit publik mbi parimet e përgjithshme të mirëqenies së kafshëve, të mirëqenies të kafshëve gjatë transportit, mirëqenies të kuajve që punojnë dhe fushatën për mirëqenien e pulave.

Në kuadër të  fushatës për promovimin e pronësisë përgjegjëse, janë përgatitur video edukative, tabela, fletëpalosje, dhe janë planifikuar edhe mbajtja e punëtorive dhe ngjarjeve edukative me fëmijë të shkollës fillore në të cilat do të promovohen bazat e pronësisë përgjegjëse dhe sterilizimi dhe mikroçipi në kafshët shtëpiake si masa për të zvogëluar popullsinë e kafshëve të pastrehë.

Në fushën e politikës fitosanitare, përqendrimi është në parandalimin e futjes dhe shfaqjes së organizmave të dëmshëm, përdorimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve në procesin e ushqimit dhe prodhimeve të ushqimit, si dhe kontrollin e tyre efektiv, i cili siguron një shkallë më të lartë të mbrojtjes shëndetësore të njerëzve dhe kafshëve, si dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

 

Share