Zëvendësministri Abedini morri pjesë në Samitin e 6-të Ekonomik të Stambollit ku ishte pjesë e panel diskutimit në temën ,, Global Value Chains"

8.12.2022 21:00:00


Maqedonia e Veriut ka krijuar disa politika dhe projekte bazë për zhvillimin e zinxhirëve të vlerës në bujqësi:➡️Modeli i ri i subvencioneve kombëtare në bujqësi.➡️Strategjia Kombëtare e Sigurisë Ushqimore.➡️Projekti i Modernizimit të Bujqësisë.➡️Projektet e ujitjes, veçanërisht mbështetje për prokurimin e sistemeve moderne të ujitjes dhe për ndërtimin e puseve dhe shfrytëzimin e ujërave.Ministria ndjek një politikë afatgjatë për të mbështetur bujqësinë dhe zhvillimin rural në Maqedoninë e Veriut përmes subvencioneve të rëndësishme kombëtare dhe programeve IPA/IPARD.

Share