PROJEKTI “POLITIKA BASHKËPUNUESE PËR ZHVILLIM RURAL”

24.8.2022 15:05:00


Sot në hapësirat e #MBPEU u realizua projekti ,,Politika bashkëpunuese për zhvillimin rural" që eshtë i financuar prej Bashkimit Evropian përmes programit për hulumtim dhe inovacion Horizont 2020, implementuar nga Agfutura Teknologji dhe Platforma e Zhvillimit të Gjelbër. 

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të inkurajoj zhvillimin e politikës rurale duke përfshirë të gjitha anët, në drejtim të krijimit të mjediseve rurale për të jetuar, punuar dhe investuar si për popullsinë ekzistuese ashtu edhe për popullsinë e re potenciale rurale. 

 #MBPEU si krijues i politikave dhe masave në këtë fushë, mbështet fuqishëm aktivitetet që synojnë zhvillimin e zonave rurale.

 Vetëm me angazhim dhe punë të palodhur mund të avancojmë politikat dhe masat, do arrijmë t’i bëjmë zonat rurale vende tërheqëse për të rinjtë.

Share