SHPALLJE PUBLIKE për autorizimin publik të personave juridik për përpunimin statistikor të të dhënave nga llojet e kontrolluara të bimëve bujqësore

3.8.2021 13:00:00


   Në bazë të nenit 59 të Ligjit të Farërave dhe Materialit për Mbjellje për Bimët Bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 , 43 / 14,129 / 15, 39/16, 71/16, 83/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/21), ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, publikon SHPALLJE PUBLIKE për autorizimin publik të personave juridik për përpunimin statistikor të të dhënave nga llojet e kontrolluara të bimëve bujqësore

Dokumente për tu shkarkuar

SHPALLJE PUBLIKE për autorizimin publik të personave juridik për përpunimin statistikor të të dhënave nga llojet e kontrolluara të bimëve bujqësore
Share