Informacione mbi Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedisi për projektin - Ndërtimi i një dige me argjinaturë me objektet shoqëruese "Otinja" në Komunën e Shtipit

21.8.2019 11:30:00


      Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në përputhje me nenin 90 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për Mjedis (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010 , 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015 dhe 39/2016) njoftojnë publikun e interesuar që Investitori  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me seli  në rr. "Aminta III" nr. 2, Shkup, dorëzoi Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedisi për projektin - Ndërtimi i një dige me argjinaturë me objektet shoqëruese "Otinja" në Komunën e Shtipit.

 

 Studimi është i disponueshëm për inspektim në faqen në internet të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor  www.moepp.gov.mk, në ambientet e Sektorit për Komunikim me Publikun në kuadër të  Ministrisë  në Rr. "Kej Dimitar Vlahov" nr. 4 çdo ditë pune nga 8:30 deri në 16:30 në ambientet e Komunës së Shtipit.

      Në pajtim me  nenin 91 paragrafi 1 të Ligjit për mjedisin jetësor, debati  publik për studimin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për projektin - Ndërtimi i digës së argjinaturës me objekte shoqëruese "Otinja" do të mbahet më 27.08.2019 (e martë) me fillim në ora 12:00 në Sallën e Këshillit të Komunës Shtip.

Share