Projekt - Plan Strategjik për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore (2022-2028)

4.10.2021 11:00:00


Vizioni i strategjisë është që të krijohet e ardhme më e mirë në të cilën kooperativat bujqësore do të mund t’i përmirësojnë rezultatet e veta ekonomike dhe ta përforcojnë ndikimin e tyre social pa e rritur përshtypjen e tyre ekonomike. Kjo do të arrihet me ndarjen e rritjes ekonomike prej ndikimit ekologjike dhe lidhjen e tij me ndikimin social. Inovacionet dhe teknologjia do të luajnë rol kryesor për arritjen e qëllimeve të strategjisë.

Në afat prej 7 ditëve të gjithë aktorët relevantë dhe palët e interesuara mund të paraqesin vërejtjet dhe komentet e tyre në adresat e mëposhtme të postës elektronike:

stojan.gacov@mzsv.gov.mk

elena.novacka@mzsv.gov.mk

aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk

a.g@mzsv.gov.mk

Dokumente për tu shkarkuar

Projekt - Plan Strategjik për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore (2022-2028)
Share