ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04/2024 за вработување на определено време до траење на Проектна единица за имплементација на програмата за наводнување на РСМ

05.07.2024 09:30:00


Врз основа на Известувањето за итност од ангажирање на експерти за Програма за наводнување на Република Северна Македонија од Управата за водостопанство со број 102-2890/1 од 27.02.2024 година  и врз основа на член 22 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и одредбите од Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-6397/1 од 01.06.2015 година, измените на Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-11933/2 од 01.12.2015 година, измена бр. 04-11314/3 од 08.12.2015 година, измена бр. 04-2753/2 од 20.02.2016 година, измена бр. 04-5362/2 од 13.06.2016 година, измена бр. 04-6948/1 од 11.07.2016 година, измена бр.04-8800/3 од 29.09.2016 година, измена бр.04-10445/1 од 01.12.2016 година, измена бр.04-994/1 од 01.02.2017 година, измена бр. 04-2947/1 од 11.04.2017 година, измена бр. 04-5497/1 од 31.07.2017 година, измена бр. 04-2591/1 од 03.02.2018 година, измена бр. 04-5444/1 од 26.04.2018 година, измена бр. 04-6112/1 од 17.05.2018 година, измена бр. 04-8025/3 од 03.08.2018 година, измена бр. 04-9996/2 од 06.11.2018 година, измена бр. 04-7601/1 од 18.07.2019 година, измена бр. 04-10416/1 од 18.10.2019 година, измена бр. 01-10904/1 од 31.10.2019 година, измена бр.04-12588/3 од 19.12.2019 година, измена бр. 04-12851/1 од 23.12.2019 година, измена бр. 04-369/1 од 11.01.2021 година, измена бр. 04-1488/1 од 02.02.2021 година, измена бр. 04-4634/3 од 29.04.2021 година, измена бр. 04-7378/2 од 14.09.2021 година, измена бр. 04-2523/2 од 10.02.2022 година, измена бр. 04-5292/2 од 29.04.2022 година, измена бр. 04-7592/3 од 12.08.2022 година, измена бр. 04-9266/1 од 16.09.2022 година, измена бр. 04-12767/2 од 05.12.2022 година, измена бр. 04-471/1 од 11.01.2023 година, измена бр. 04-869/1 од 18.01.2024 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04/2024

за вработување на определено време до траење на Проектна единица за имплементација на програмата за наводнување на РСМ

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен оглас за вработување на два (2) извршители на определено време не повеќе од 60 месеци, и тоа:

 

 1. ПРЕ0405А04000 Експерт во  област за финансиски прашања...................................................................................................(1) извршител

 Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија

- активно да го користи Mакедонскиот јазик

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност и должност

 Посебни услови:

- VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен: Општествени науки - економија и бизнис

- 5 години работно искуство,

- искуство во меѓународно финансирани проекти на иста или слична позиција ќе се смета за предност.

 

 Општи работни компетенции:

учење и развој, комуникација, остварување резултати, работење со други-тимска работа, ориентираност кон странки и засегнати странки

 Посебни работни компетенции:

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

 Распоред на работно време:

- работни денови: од понеделник до петок

- работни часови неделно: 40

- работно време: од 7:30-08:30 до 15:30-16:30 часот

 

Паричен нето износ на плата: 29.507 денари

 

2.ПРЕ0405А05000 Администратор  за административни работи-Канцеларија Велес.............................................................................................(1) извршител

               

 Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија

- активно да го користи Mакедонскиот јазик

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност и должност

 Посебни услови:

- VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен: ССС

- Без работно искуство

- искуство во меѓународно финансирани проекти на иста или слична позиција ќе се смета за предност.

 

Општи работни компетенции:

учење и развој, комуникација, остварување резултати, работење со други-тимска работа, ориентираност кон странки и засегнати странки

 Посебни работни компетенции:

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време:

- работни денови: од понеделник до петок

- работни часови неделно: 40

- работно време: од 7:30-08:30 до 15:30-16:30 часот

 Паричен нето износ на плата: 22.105 денари

 Потребна документација:

- целосно пополнета пријава

- уверение за државјанство (во оригинал или копија заверена на нотар)

- лекарско уверение, не постаро од една година, издадено од доктор специјалист по медицина на трудот (во оригинал)

- потврда од Централен регистар дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност и должност, не постара од шест месеци (во оригинал)

- диплома или уверение за завршено образование (оригинал или фотокопија заверена на нотар)

- кратка биографија

 

 Напомена:

Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавување.

Пријавата за вработување и потребната документација се доставува во рок од 3 работни дена од денот на објавување на огласот на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и дневните весници на следнава адреса:

 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Сектор за човечки ресурси

улица ,,Ленинова,, број 2 - Скопје

со назнака НЕ ОТВАРАЈ - ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 04/2024

 

Секоја неуредна достава или назнака нема да се разгледува.

 Пријавата за огласот може да се преземе од интернет страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство: www.mzsv.gov.mk

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.

 

Водени од потребата за создавање на професионален млад кадар, а во духот на транспарентноста која нашата институција највисоко ја вреднува, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува јавниот оглас за вработување на определено време и ги поттикнува сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите да аплицираат.

По истекот на рокот за аплицирање и постапката за селекција, само уредните кандидати на јавниот оглас ќе бидат известени (по електронски пат) за времето и местото на одржување на интервјуто.

По завршување на постапката за селекција и рангирање, најуспешните кандидати ќе бидат вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и  водостопанство на определено време, до траење на Проектната единица.

 

Документи за превземање

Пријава за вработување
Оглас 04-2024
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици