СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН ЗА КАНДИДАТИ КОИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ СОГЛАСНО ЗАКОН ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

29.11.2023 15:15:00


Кандидатите кои доставија барање за полагање испит заради добивање на лиценца за процена на необработен тутун и ги исполнуваат условите согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи се известуваат дека треба да извршат уплата на средства на две уплатници и тоа за:

  1.   Трошоци за спроведување на обука со цел на дознака: уплата за трошоци за обука за проценител на тутун

 

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

 

 

 

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач

Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач

Банка на примач

 

НБРСМ

 

Трансакциска сметка

Трансакциска сметка

 

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ

Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                                                         2.360,00

Повикување на број-задолжување

Уплатна сметка

 

 

Цел на дознаката

Сметка на корисник

за обука за проценител на тутун

1600108605  788  17

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис

723219  42

 

 

 

 

 

Датум

на уплата                        Место на уплата

 

 

  1. Трошоци за полагање  на испит со цел на дознака: уплата за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

 

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

 

 

 

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач

Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач

Банка на примач

 

НБРСМ

 

Трансакциска сметка

Трансакциска сметка

 

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ

Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                                                         2.000,00

Повикување на број-задолжување

Уплатна сметка

 

 

Цел на дознаката

Сметка на корисник

за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

1400100280  631  19

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис

724180  30

 

 

 

 

 

Датум на упл

ата                        Место на уплата

 

 

Списокот на кандидатите кои ги исполнуваат условите за посета на обука и полагање испит заради добивање на лиценца за процена на необработен тутун  може да се превземе од следниот додаток.

 

 

 

 

Документи за превземање

Список на кандидати кои исполнуваат услови за обука и полагање испит за процена на тутун 2023 год
Список на кандидати кои НЕ исполнуваат услови за полагање испит за лиценца за процена на тутун
Список на положени кандидати за лиценца за тутун
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици