Управа за семе и саден материјал

Директор: Љутви Акики

е-маил: ljutvi.akiki@mzsv.gov.mk

Тел: 071 363 094

Управата за семе и саден материјал (УССМ) е орган во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) одговорна за креирање на националната политика и законодавство во областа на семенски и саден материјал. Со Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија″ бр.58/2000) е формира УССМ, кој е раководена од директор  назначен од Владата на Република Северна Македонија.

    Во моментов е надлежна за два закони и 40 подзаконски акти кои произлегуваат од нив:

-    Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија″ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21)  и

-    Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија бр. 52/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21).

 

УССМ согласно националното законодавство е надлежна да:

- Креира и предлага политики од областа на семенскиот и садниот материјал;

- Изработува и предлага подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционерски права и нивно усогласување со законодавството на Европската Унија;

- Регистрира правни лица – снабдувачи за производство, подготовка за пазар, трговија и увоз-извоз на семенски и саден материјал на земјоделски растенија и електронски го води регистарот;

- Организира производство и сертифицикација на семенски и саден материјал преку издавање на конечни сертификат и официјални етикети за сертифициран семенски и саден материјал од земјоделски растенија;

- Води евиденција на пријавени посеани површини со семенски материјал од житни растенија фуражни, градинарски, маслодајни, влакнодајни растенија, репа, компир, тутун, украсни растенија и расад од градинарски растенија и насадени површини со саден материјал од овошни растенија и винова лоза;

- Организира постконтрола на семенски материјал кој е пуштен во трговија кај овластени лица за постконтрола на семе;

- Спроведува постапка за признавање и запишување на сорти во Национална сортна листа и нивно објавување во Службен весник на Република Северна Македонија;

- Продолжување за запишување на сорти од земјоделски растенија во Национална сортна листа и бришење на сорти од земјоделски растенија од Национална сортна листа

- Донесува решение за доделување на селекционерско право по поднесена пријава од страна на селекционер и доставените резултати за сортата;

- Организира чување и одржување на семенски и саден материјал во Ген Банките;

- Спроведува контрола над работата на овластените правни лица и овластените лаборатории во делот на спроведување на активностите за што добиле овластување од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 

- Изработка на решение за исплата на реализирани активности од јавни овластувања и членство во Македонија во меѓународни организаци  UPOV и ECPGR;

- УССМ ја застапува Република Северна Македонија пред меѓународните органи и организации од областа на семето и садниот материјал (UPOV, ECPGR).

УССМ има 2 (два) сектори:

- Сектор за производство, сертификација, контрола и пост контрола на семенски и саден материјал

- Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти

 

1. Сектор за производство, сертификација, контрола и пост контрола на семенски и саден материјал ја спроведува постапката за запишување на правни лица во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од областа на производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија. Овој регистар на снабдувачи се води електронски во УССМ. Секторот го организира производството на сертифициран семенски и саден материјал од земјоделски растенија и издава конечен сертификат и официјални етикети за сертифициран семенски и саден материјал, како и евиденција на пријавените површини и количините на произведен сертифициран семенски и саден материјал.  Исто така ја организира постапката за постконтрола на семе во опитни полиња на партии на семе произведен во Република Северна Македонија и увезени партии на семе за понатамошно размножување во нашата држава.

 

2. Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти го организира признавањето на сорти од семенски и саден материја и ја спроведува постапката за запишување на сорти во национална сортна листа и ја ажурира националната сортна листа. Секторот го доделува селекционерското право согласно законот и подзаконските акти за пријавување, доделување, поништување и продолжување на селекционерско право. Исто така ја организира постапката за  чување и одржување на референтни примероци на семенски и саден материјал во ген банка и функионирање на ген банките.

 

Документи од Управа за семе и саден материјал

Документи за превземање

Објавени сорти во NSL ос 2008-2020 год.
Избришани сорти од NSL 2012-2020 год.
Закон за семенски и саден материјал (Прочистен текст)
Законот за селекционерски права
Измени на Правилник за трг. со сем. мат. од фуражни растенија и репа
Правилник за трг. со сем. мат. од фуражни растенија и репа
Измена на Правилник за запишување во регистерот на семенски и саден
Правилник за запишување во регистерот на семенски и саден
Измена на Правилник_за_трг_со_сем_мат_од_житни_растенија
Правилник_за_трг_со_сем_мат_од_житни_растенија
Правилник за кадровските и просторните за ОПЛ.
Измена на Правилник_за_трг_со_мат_од_маслодајни_и_влакнодајни_растенија
Правилник_за_трг_со_мат_од_маслодајни_и_влакондајни_растенија
Правилник_за-коли_на_сем-мат_потребни_за_испитување
Правилник за висината на трошоците 2
Правилник за висината на трошоците 1
Измени на Правилник за трговија со сем. материјал од градинарски растенија
Правилник за трговија со сем. материјал од градинарски растенија
Овластени лаборатории и методи за испитување на квалитет на семен. материјал
Правилник за начинот на земање на мостри
Измени на Правилник за трговија со семенски материјал од тутун
Правилник за трговија со семенски материјал од тутун
Правилник за трговија со саден материјал-расад од градинарски растенија
Правилник за посебна увозна дозвола
Правилник за трговија со семенски компир
Правилник за постапките и методите за испитување на сортата VCU-ПРИЈАВА
Правилник за запишување на сортата во национална сортна листа
Документи од Управа за семе и саден материјал
Правилник _DUS-TEST
Измени на Правилник за продолжување на сортата
Правилник за продолжување на сортата
Измена на Правилник за трговија со овошен материјал за размножување
Правилник за трговија со овошен материал за расмножување
Правилник за формата и содржината на поканата
Правилник за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова лоза
Правилник за количините, условите и начин за чување на референтни пример.
Правилник за лична употреба
Правилник за официјални етикети
Правилник за украсни
Правилник за висината на надомест. за издв. на контрол. марка етикета
Правилник за водење на контрол. марки- етикети
Правилник за издавање на контрол. марки- етикети
Правилник за извештај. на увз., продаден и остн. залиха ССМ
Правилник за увоз на семе на сорти во постапка на испитување
Правилник за автоктони сорти
Правилник за раб. на комис. за заштита на растителни родови и видови
Правилник за содрж. и постапка на пријавата и регистер.
Правилник за висината на трошоците за додел. на селекцонерско право
Пријава за доделување на селекционерско право
Уплатна сметка за Селекционеркси права
Национална сортна листа за сорти од житни, фуражни, маслодајни, влакнодајни и градинарски растенија
Национална сортна листа за сорти од житни, фуражни, маслодајни, влакнодајни и градинарски растенија
Национална сортна листа 2008-2022 -консолидирана



Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици