Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер овозможува пристап до информации од јавен карактер што ги создало или со кои располага Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање. Кога барателот бара пристап до информација со усно барање, службеното лице составува записник за тоа.

Барањето за пристап до информација од јавен карактер  се поднесува на утврдениот Образец на Барање, а барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Писменото Барање може да се поднесе до Министерството непосредно во архивата; преку пошта на адреса на Министерството (ул.Аминта Трети, бр.2, Скопје), како и да се поднесе во електронска форма (преку е-маил:info@mzsv.gov.mk)

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се поднесе на утврдениот Образец на Барање или на обичен лист хартија, но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

 Во случај кога барањето е поднесено од страна на овластен полномошник, кон барањето треба да биде приложено уредно полномошно.Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/19) Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер

Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба 

Службени лица за посредување на информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019), кој почна да се применува на 29 ноември 2019  година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

1. Радица Головодовска

eмаил адреса:Radica.Golovodovska@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 071/363-093

Сектор за финансиски прашања 

2. Зинете Јакупи

eмаил адреса:zinete.jakupi@mzsv.gov.mk

телефонски контакт:071/304-819

Сектор за меѓународна политика

3. Митко Николов 

eмаил адреса: mitko.nikolov@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 071/275-145 

Сектор за шумарсво и ловство

4. Неда Груевска

eмаил адреса: neda.gjokovik@mzsv.gov.mk

телефонски контакт:070/403-937

Сектор за рурален развој

5. Кирил Георгиевски

eмаил адреса:kiril.georgievski@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 070/409-924

Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели

6. Јане Новачков 

eмаил адреса:jane.novackov@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 070/403-822 

Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи

7. Александар Димитровски

eмаил адреса:aleksandar.dimitrovski@mzsv.gov.mk

телефонски контакт:070/403-805

Сектор за внатрешна ревизија

8. Марија Тодороска

eмаил адреса:marija.todoroska@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 070/403-864

Сектор за нормативно правни работи

9. Игор Аговски

eмаил адреса:Igor.agovski@mzsv.gov.mk

телефонски контакт:078/254-513

Сектор за земјоделство

10. Гоце Ангеловски

eмаил адреса:goce.angelovski@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 070/403-830

Сектор за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

11. Сања Ивановска

eмаил адреса:sanja.pendaroska@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 070/511-888 

Сектор за човечки ресурси

12. Жаклина Павлоска 

eмаил адреса:zaklina.pavloska@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 070/403-809 

Сектор за човечки ресурси

13. Александар Мусалевски 

eмаил адреса:a.musalevski@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 070/403-911 

Сектор за анализа на земјоделска политика

14. Фетах Демири

eмаил адреса:fetah.demiri@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 071/373-608

Сектор за прекршоци

15. Кирил Ристоски

eмаил адреса:kiril.ristoski@mzsv.gov.mk  

телефонски контакт: 078/844-927

Сектор за управување со претпристапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД)

16.  Тони Стојчев

eмаил адреса:toni.stojcev@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 071/305-136

Управа за водостопанство

17. Лидија Велевска

eмаил адреса:lidija.miteva @mzsv.gov.mk

телефонски контакт:070/403-813

Одделение за стратешко планирање-независна единица

18. Билјана Костовска

eмаил адреса:biljana.kostovska@mzsv.gov.mk   

телефонски контакт: 070/313-704

Државна фитосанитарна лабораторија

19. Ивица Ангеловски

eмаил адреса:ivica.angelovski@mzsv.gov.mk  

телефонски контакт: 071/329-612

Фитосанитарна управа

20. Санибер Иванова

eмаил адреса: saniber.ivanova@mzsv.gov.mk

телефонски контакт: 070/409-954

Управа за семе и саден материјал

21. Абдилгафар Синани 

eмаил адреса: abdilgafar.sinani@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт:070/409-843 

Сектор за координација и техничка помош на Кабинетот на министерот

22. Татјана Вета 

eмаил адреса: tatjana.veta@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 070/409-912 

Сектор за Европска Унија

23. Александра Дика 

емаил адреса: aleksandra.dika@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 070/403-908 

Сектор за лозарство, винарство и овоштарство

24. Аница Симонова 

емаил адреса: anica.simonova@mzsv.gov.mk 

телефонски контакт: 072/422-621

Сектор за шумска полицијаГодишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2022 година 

Годишен извештај за 2023 година

Анонимизирани барања за пристап до информации од јавен карактер и одговори

2021/2022/2023

Прашање: Кои национални политики (стратегии, закони, програми) беа усвоени во текот на 2021 година во секторот земјоделство и рурален развој?

Одговор: Во текот на 2021 година во секторот за земјоделство и рурален развој се донесоа следните програмски документи:

- Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2021-2027 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 16/2021) од 20.01.2021;

- Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 12/21) од 18.01.2021;

- Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 12/21) од 18.01.2021;

- Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 90/21) од 23.04.2021;

- Закон за финансиска подршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производство и откуп на земјоделски производи („Службен весник на РС Македонија“ бр. 297/21).


Прашање: Кои национални политики (стратегии, закони, програми) беа изменети и дополнети во текот на 2021 година во секторот земјоделство и рурален развој?

Одговор: Во текот на 2021 година во секторот за земјоделство и рурален развој беа изменети и дополнети следните програмски документи:

- Закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РС Македонија бр. 110/21);

- Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 53/21, 79/21, 92/21, 121/21, 166/21, 175/21, 261/21, 277/21 и 292/21);

- Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 92/21, 175/21, 276/21 и 292/21) и

- Модификација на ИПАРД Програмата 2014-2020, која е од финансиска природа, а со цел намалување на можноста за губење на средства;

- Закон за дополнување на законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од КОВИД-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија („Службен весник на РС Македонија“ бр. 103/21 и 293/21);

- Закон за дополнување на законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РС Македонија“ бр. 178/21);

- Закон за изменување на законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РС Македонија“ бр. 150/21);

- Закон за изменување на законот за сточарството („Службен весник на РС Македонија“ бр. 122/21);

- Закон за изменување и дополнување на законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на РС Македонија“ бр. 122/21);

- Закон за изменување и дополнување на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи („Службен весник на РС Македонија“ бр. 56/21);

- Закон за изменување на законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на РС Македонија“ бр. 150/21).


Прашање: Дали и на кој начин, во текот на 2021 година, во работата на Секторската работна група за земјоделство и рурален развој биле вклучени координатори/ки или заменик координаторките за еднакви можности и/или надворешни експерти кои работат на унапредување на родовата еднаквост?

Одговор: Координаторот за еднакви можности во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е член и на Секторската работна група за земјоделство и рурален развој.


Прашање: Дали Секторската работна група за земјоделство и рурален развој во текот на 2021 година има изготвено акциски документ за некоја од акциските програми на ИПА III каде е вклучлена родовата перспектива? Дали при изготвувањето на акцискиот документ биле изработени или користени родови анализи? 

Одговор: Во текот на 2021 година, Телото за управување со ИПАРД ја изготвуваше нацрт верзијата на ИПАРД Програмата 2021-2027. При програмирањето на одредени мерки од програмата, во процесот на селекција на проекти, дефинирани се приоритети за баратели жени со доделување на дополнителни бодови. 


Прашање: Како Зелената агенда влијае врз шумарскиот сектор во нашава држава, улогата на шумарството во руралниот развој вработувања (green jobs), борбата на шумарството со загадувањето (може некои климатски извештаи), биоекономијата и шумарството (биопроизводи), прераснувањето на шумарството од традиционален сектор (кој не бил многу иновативен) во преспективен сектор, колку видови шумски култури во глобала се идентификувани во Македонија, пошумувањето во Македонија т.е дали постои некој фонд или финансиски инструмент, од какво значење е паметната специјализација за шумарството и сл.

Одговор: Во тек е постапка за трансформација на шумарскиот сектор во Република Северна Македонија, со цел давање на преспективност на секторот. Шумските култури по 20 години преминуваат во шуми. Во државата се подигнати околу 20.000ха воглавно од бел бор, црн бор, чемпрес и багрем. Пошумувањето во нашата држава се изведува на два начина:

1. Преку Програмата за проширена репродукција која се изработува секоја година. Во програмата за проширена репродукција покрај други активности се поддржуваат и пошумувањата голини и

2. Врз основа на претходно одобрени Плански документи за стопанисување со шумите. Преку посебните планови секоја година субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост имаат обврска да пошумат голини кои се предвидени по планот.

Програмата за проширена репродукција на шумите можете да ја најдете во бесплатните изданија од службен весник на следната веб страна www.slvesnik.com.mk.


Прашање: Кои стратегии беа усвоени во секторот земјоделство и рурален развој во текот на 2022 година? Ве молиме доставете ни ги усвоените стратегии и посочете ни дали/каде истите се јавно достапни.  

Одговор: Сите донесени стратегии и стратешки документи се јавно достапни на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (линк: www.mzsv.gov.mk или https://bit.ly/3sJo3uE) .


Прашање: Дали секторската работна група за земјоделство и рурален развој одржа состаноци во текот на 2022 година? Ве молиме посочете ни ги точните датуми на одржување на состаноците. 

Одговор: Во 2022 година одржан е еден состанок на Секторската работна група за земјоделство и рурален развој. Состанокот е одржан на 21.03.2022 година, он-лајн, заради КОВИД кризата.


Прашање:  Дали во текот на 2022 година во работата на секторската работна група за земјодлество и рурален развој беа вклучени граѓански организации кои работат на унапредување на родовата еднаквост и/или женски граќански организации (организации кои во фокусот на својата работа го имаат унапредувањето на родовата еднаквост)?

Дали и на кој начин, во текот на 2022 година, координатор(к)ите или заменик координатор(к)ите за еднакви можности од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство беа вклучени и/или консултирани за ИПА програмирањето?

Одговор: На работните состаноци на секторската работна група за земјоделство и рурален развој се покануваат релвантни претставници од граѓанскиот сектор, „UN Woman“, како  и координатор(к)ите за еднакви можности од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се вклучена во процесот на изработка на програмските документи за ИПА III.


Прашање: Список на регистрирани земјоделски стопанства на територија на НП Маврово, по години?

Одговор: Податоците на земјоделските производители во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство се водат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Податоците кои се водат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства може да се добијат на ниво на Подрачна Единица. Територијата на НП Маврово е под Подрачната единица Гостивар во која согласно Единствениот регистар на земјоделски стопанства се регистирани по години следниот број на земјоделски производители:

Земјоделски стопанства ПЕ Гостивар

Година

2019

2020

2021

2022

2023

Регистрирани земјоделски стопанства

1777

1879

1958

2016

2085


Прашање: Список на регистрирани органски земјоделски производители на територија на НП Маврово, по години?

Одговор: Податоците на земјоделските производители во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство се водат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Податоците кои се водат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства може да се добијат на ниво на Подрачна Единица. Територијата на НП Маврово е под Подрачната единица Гостивар во која согласно Единствениот регистар на земјоделски стопанства се регистирани по години следниот број на органски земјоделски производители:

 Земјоделски стопанства ПЕ Гостивар

Година

2019

2020

2021

2022

2023

Регистрирани органски земјоделски производители

8

15

23

23

25


Прашање: 1. План за интегритет; 2. Годишна антикорупциска програма и 3. Интерна процедура за спроведување на постапките за јавна набавка и реализација на договорите за јавна набавка.

Одговор: Ве известуваме дека бараните информации се јавно достапни на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство: https://www.mzsv.gov.mk/ 

1. План за интегритет- https://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/plan%20za%20integritet.pdf 

2. Годишна антикорупциска програма- https://bit.ly/3QQaMII 

3. Интерна процедура за спроведување на постапките за јавна набавка и реализација на договорите за јавна набавка- https://bit.ly/3sJEOWp 


Прашање: Колку лица во институцијата вршат работи од областа на јавните набавки?

Одговор:  Во моментот во одделението за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работат 3 лица.


Прашање: Дали членовите на Комисијата за  јавни набавки се менуваат за секоја набавка или се истите за сите набавки?

Одговор: За секоја постапка за јавна набавка одговорното лице во МЗШВ именува членови на комисија кои се задолжени за спроведување на конкретната набака.


Прашање:  Дали имате внатрешни правила врз чија основа ја пресметувате проценетата вредност на набавките?

Одговор: Управите, секторите и одделенијата во состав на МЗШВ доколку имаат потреба од одредена набавка на стоки / услуги / работи, до одделението за јавни набавки доставуваат барање за спроведување на постапка за јавна набавка, во кое барање меѓу другото ја наведуваат и проценетата вредност на набавката, која ја утврдиле претходно.


Прашање: Дали имате дефинирани внатрешни правила за изработка на техничките спецификации за јавните набавки?

Одговор:   Во прилог на образецот барање за спроведување на постапка за јавна набавка задолжително се доставува потпишана техничката спецификација за предметната набавка која ја изработуваат Управите, секторите и одделенијата кои имаат потреба од набавката.


Прашање: Дали имате систем за следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки ако имате, ве молиме, објаснете каков е тој систем?

Одговор: Одделението за буџетска контрола  како и барателот за спроведување на постапка за јавна набавка – Управата / Секторот / Одделението / Организационата единица во состав на МЗШВ се должни да вршат контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка или рамковна спогодба е во согласност со условите од договорот.

По завршување на договорот стите се должни веднаш до единицата за јавни набавки /лицето за јавни набавки да достават известување дека договорот е завршен односно реализиран. Во прилог на донесената Процедурата за квалитет за подготовка и реализација на јавните набавки е терк од образец известување за реализиран договор за јавна набавка


Прашање: Дали министерството има пракса финансиски да поддржува меѓуопштински соработки (МОС) во областа што ја покрива?

Одговор: Да. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот донесува донесува годишни програми за финансиска поддршка за поттикнување на земјоделството и рурален развој, Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој поддржува меѓуопштински соработки преку дефинирање на ЛАГ како корисник на финансиски предства од наведената  програма. Во програмата има две мерка 412 „Воспоставување на локални акциски            групи (ЛАГ)“ и мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“. Средствата од овие мерки се издвојуваат од буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој  (раздел 14004 - Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој). Агенцијата е надлежна за спроведување на програмите, односно мерките.


Прашања: Дали министерството има посебна буџетска програма за поттикнување на МОС во областа што ја покрива?

Одговор:ДА (индиректно преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој која се планира и носи од страна на Министерството, а ја реализира и исплаќа Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ) 


Прашање: Ако одговорот е ДА, колку средства од буџетот на министерството биле предвидени за поддржување и финансирање на МОС во 2020, 2021 и 2022 година?

Одговор:

-          Во 2020 год за мерка 412 „Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)“ и мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“ беа издвоени 2.500.000 денари;

-          Во 2021 год за мерка 412 „Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)“ и мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“ беа издвоени 2.000.000 денари;

-          Во 2022 година за мерка 412 „Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)“ и мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“ беа издвоени 2.000.000 денари.


Прашање: Ве молиме наведете какви облици на МОС се воспоставени и помеѓу кои општини се воспоставени истите, во следната табела:

Одговор: 

Објаснете го на кратко обликот на МОС

Наведете ги општините со кои е воспоставена МОС

Наведете го периодот /времетраењето на МОС

Локална акциона група (ЛАГ) се основа согласно член 89 од законот за земјоделстви и рурален развој за развој на руралните подрачја како трговско друштво, задруга или здружение на граѓани или фондација основана за една територијална целина на една или повеќе рурални средини каде живеат не помалку од 5.000 жители и не повеќе од 100.000 жители.

 

ЛАГ се основа по пат на:

- здружување на две или повеќе рурални заедници кои катастарски граничат меѓусебе,

- здружување на две или повеќе општини кои се дефинирани како рурални средини и катастарски граничат меѓусебе и

- јавно-приватно партнерство меѓу општините, физички и правни лица или здруженија на граѓани со седиште на подрачјето на општините.

 

Статус на ЛАГ се добива со запишување во евиденцијата на ЛАГ која се води во Министерството.

1.             ЛАГ „Малеш-Пијанец“, с. Негрево, Пехчево,  општини Берово, Делчево, Пехчево

2.             ЛАГ АГРО ЛИДЕР Кривогаштани, општини Долнени, Кривогаштани, Крушево, Прилеп

3.             ЛАГ Скардус, општини Јегуновце, Теарце, Тетово

4.             ЛАГ Пелагонија -Новаци, општини Битола, Демир Хисар, Могила, Новаци

5.             ЛАГ БОЈМИЈА с. Стојаково, Богданци, општини Богданци, Валандово, Гевгелија, Дојран

6.             ЛАГ БРЕГАЛНИЦА Зрновци, општини Чешиново-Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица, Пробиштип

7.             ЛАГ ПОЛОГ ЦЕНТАР Врапчиште, општини Гостивар, Врапчиште, Боговиње

8.             ЛАГ ВАРДАР ЛЕАДЕР Градско, општини Велес, Градско,Чашка

9.             ЛАГ АБЕР 2015, с.Старо Нагоричане, општини Куманово, Старо Нагоричане, Липково

10.           ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА, Конче, општини Радовиш, Штип, Конче, Карбинци

11.            ЛАГ ОСОГОВСКИ ЛИСЕЦ , Ранковце, општини Кратово, Ранковце, Крива Паланка

12.           ЛАГ БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН Босилово, општини Босилево, Василево, Ново Село, Струмица

13.           ЛАГ ТИКВЕШКА ВИНСКА ДОЛИНА, Демир Капија, општини Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија

Статус на ЛАГ се добива со запишување во евиденцијата на ЛАГ која се води во Министерството (последен објавен јавен повик на 30.05.2018)

 


Прашање: Дали Министерството финансиски поддржало проекти кои што се аплицирани од две или повеќе општини истовремено, во рамките на другите буџетски програми?

Одговор: Не 


Прашање: Дали општините пројавуваат интерес за воспоставување на меѓуопштинска соработка во областа што ја покрива вашето Министерство?

Одговор: Да


Анонимизирани барања за пристап до информации од јавен карактер и одговори 2023- види повеќеЛиста на информации од јавен карактер


Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици