Во Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство се водат следниве рeгистри:

 1. Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти,
 2. Регистар на издадени и заверени испратници,
 3. Регистар на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти,
 4. Регистар на заверени шумски жигови за увезено дрво,
 5. Регистар за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур,
 6. Регистар на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја,
 7. Регистар за географски ознаки
 8. Регистар на корисници на географски ознаки

 9. Регистар на саден материјал
 10. Регистар на семенски материјал 
 11. Регистар на производители, преработувачи, увозници  и  дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмет

 12. Регистар на погони за посебна доработка на дрвен материјал за пакување согласно ISPM 15

 13. Регистар на откупувачи на житни, индустриски и градинарски култури, млеко, мед и жив добиток

 14. Регистар на откупувачи на тутун

 15. Регистар на увозници на меркантилна пченица и брашно од пченица

 16. Регистар на одгледувачи на риби

 17. Регистар на репроцентри

 18. Евиденција на производители на порибитилен материјал наменет за промет

 19. Регистар на трети лица во областа на зоотехника
 20. Регистар за органско земјоделско производство-генерални податоци

 21. Евиденција на социјални и економски партнери на МЗШВ 

 22. Регистар на производители на вино
 23. Регистар на увозници на вино
 24. Регистар на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив
 25.  Листа на заштитани географски индикации кои се користаат за вина кои потекнуваат од Република Северна Македонија- List of protected geographical indications in use for wines that originate from the republic of north macedonia

 26. Регистар на откупувачи на земјоделски производи (овошје) 
 27. Регистар на откупувачи на земјоделски производи (винско грозје)
 28. Единствен регистар на земјоделски стопанства
 29. Систем за идентификација на земјоделски парцели
 30. Регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост
 31. Регистар на економски оператори кои ставаат во промет фитофармацевтски производи;

 32. Регистар на производители и препакувачи на фитофармацевтски производи;   
 33. Регистaр на увозници на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;   
 34. Регистар на големо за ставање во промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
 35. Регистaр на мало за ставање во промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
 36. Регистар на производители на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици