Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka lëshuar një thirrje publike për propozime për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë. 


MBPEU informojnë publikun se ndryshimi në çmimin e bukës i referohet një lloj të bukës dhe korrigjime kanë bërë 3 kompani në Shkup prodhues të bukës, dhe një në Tetovë, si vendim të vetëm të firmave. Deri në këtë moment kompanitë e mëdha nuk e kanë rritur çmimin e bukës.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, shpalli thirrjen e dytë publike për propozime për interes të blerjes së tokës bujqësore në pronësi të shtetit nën serrë dhe objekteve ndihmëse për serrë apo oborr ekonomik në funksion të serrës.


Në sesionin e 104-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, u miratua Ligji i ri për Fitofarmaci, i propozuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 


Në mënyrë që prodhuesit e mollëve të kenë prodhim me kosto efektive, qeveria solli subvencione të reja ndërhyrëse për prodhuesit e mollëve. Në veçanti, prodhuesit e mollëve që e dorëzojnë prodhimin e tyre te blerësit e regjistruar që janë eksportues, marrin subvencione prej 3 denarë për kilogram mollash të dorëzuara.