Lajmërime


Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, së bashku me Inspektoratin e Pylltarisë dhe të  Gjuetisë, si organ në  kuadër të  Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, i kanë intensifikuar kontrollet në terren për shkak të djegies së tokës bujqësore (kashtë) dhe zjarrëve në pyje.


Për shkak të paraqitjes së zjarreve në pyje në bazë të nenit 57 paragrafi (3) të Ligjit për Pyjet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 dhe 39/16), ndalim për lëvizja në pyje dhe tokën pyjore nga ora 00:00 deri në orën 24:00. Ndalimi vlenë nga data 29.03.2019 dhe do të zgjasin deri në revokim.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave pas zgjedhjeve presidenciale do të dalë me propozim-vendim për t’iu ndihmuar mbarështuesve të deleve, dhe nuk do të lejojë që blegtorët të pësojnë humbje nga prodhimet e veta. Kjo ishte një marrëveshje në takimin e djeshëm të mbajtur në MBPEU me shoqatat e mbarështuesve të deleve.


Puna e Këshillit të bujqësisë dhe zhvillimit rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mundëson krijimin e një politikë të integruar për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe debat të gjerë mbi çështjet dhe problemet në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.