Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave së bashku me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural vazhdon politikën për pagesa në kohë dhe jo selektive të subvencioneve për fermerët në periudhën e arëdhshme.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrëave, me kërkesë të Ndërmarrjes Publike "Pyjet Kombëtare", miratoi vendimin për heqjen e ndalimit të lëvizjes në pyll, të miratuar me aktin nr.49-8435/2 të datës 07.08.2019, i cili u miratua në pajtim me neni 57 paragrafi (3) i Ligjit për Pyjet (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14 , 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 dhe 39/16).


Nga sot deri më 15 tetor, të gjithë fermerët që prodhuan mollë nga vjelja e vitit 2018 dhe i dorëzuan sasitë një blerësi të regjistruar midis 12 tetor 2018 deri më 25 qershor 2019 do të jenë në gjendje të aplikoni për ndihmë financiare për mollët e prodhuara dhe të dorëzuara.


13.08.2019

Ministria për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave e njofton opinionin e interesuar se si Investues i projektit për sistemet e ujitjes (Straishte, IPSVV faza 3 dhe Hidro sistemi Lisiçe, IPSVV faza 3) së bashku me konsultuesit nga kompania ENCON i përpiluan Studimet për vlerësimin e ndikimit të projekteve mbi mjedisin jetësorë për këto projekte vijuese.


Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e mbështesin fushatën për reduktimin e kërcënimeve nga zjarret në periudhën e temperaturave të larta,  që do të mbahen në të gjithë territorin e Republikës, të organizuar nga Drejtoria për Mbrojtjen dhe Shpëtimin (DMSH)dhe me mbështetjen e EVN-së.