Lajmërime


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi rreth 17.4 milion denarë në llogaritë e prodhuesve të grurit të prodhimit vendas.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, së bashku me Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë, janë aktivisht të përfshirë në parandalimin e djegies masive të fushave në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.


04.11.2019

Nga e marta fillon javën e fundit të një seri ditësh informative të organizuara nga Organi Menaxhues i Fondeve IPARD në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Përfaqësuesit e tyre në kuadër të Fushatës së Publicitetit IPARD 2014-2020 në 14 ditët e mbajtura tashmë kanë informuar qytetarët dhe të interesuarit për mundësitë e shfrytëzimit të fondeve nga Programi IPARD 2014-2020


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot, në llogaritë e 2,944 subjekteve, pagoi afër 138 milion denarë për kopshtari, të cilat janë dorëzuar në objektet e përpunimit. Bëhet fjalë për pagesën e mjeteve nga masa 1.7, d.m.th. subvencione nga masa shtesë për kopshtari të dorëzuara në objektet e përpunimit.


Ndryshimet në Ligjin për Kullotat hyjnë në fazën përfundimtare. Shpallja për fillimin e procesit për përgatitjen e një propozimi për ndryshime në Ligjin për kullota është publikuar në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Rregulloreve (ENER) www.ener.gov.mk.