Lajmërime


Sot u paguan 354 milion denarë subvencione për 12.500 blegtorë. Bëhet fjalë për pagesë nën masën "2.1 Pagesa direkte për kokë gjedhi të etiketuar ". 


Nga nesër fillojnë ditët e informimit për Masën 1 "Investimet në mjetet themelore  të ekonomive bujqësore" nga Ipard 2. Në pajtim me regjistrimet evropiane, në vazhdim është njoftimi për thirrjen publike të kësaj mase, ndërsa deri në fund të muajit pritet që kjo thirrje të jetë e shpallur.


ü  Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore" fton kooperativat e pranueshme bujqësore të marrin pjesë në "Thirrjen për ndihmë financiare për kooperativat bujqësore" nr. 1 / 2020.


 

 "Për të gjithë personat e interesuar në zonat rurale, për krijimin e ekonomisë së qëndrueshme bujqësore dhe rritjen e të ardhurave kemi thirrjen publike për Masën 1 “Investim në mjetet themelore të ekonomive bujqësore”, organi menaxhues i IPARD fondeve pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mban ditë informuese mbi zbatimin dhe përdorimin e instrumentit të para-anëtarësimit të BE-së për zhvillimin rural - IPARD 2014-2020 me vëmendje të veçantë për Masën 1. Orari dhe programi i ditëve të informimit është në shtojcë, dhe ka për qëllim të informojë të gjithë aplikantët e mundshëm për shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD PROGRAMI 2014-2020. 


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka paguar gjithsej 9,896,812.00 denarë në llogaritë e 325 personave për rrush të dorëzuar dhe të papaguar. Bëhet fjalë për masën 8a "Ndihmë shtesë për rrushin e verës të dorëzuar dhe të papaguar