Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave vazhdimisht monitoron situatën e tregut, prezanton masa të reja dhe ndërhyrëse, me qëllim që të ofrojë kushte më të mira pune për të gjithë pjesëmarrësit në agro-sektor, duke përfshirë edhe pemtarinë.


Sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u promovua Regjistri i ri i operatorëve organik. Nëpërmjet këtij Regjistri konsumatorët kanë mundësi për të marrë informacion të sakta për të gjitha organet prodhuese të certifikuara, tregtarët, furnizuesit dhe përpunuesit e produkteve organike, dhe përmes informacionit publikut dhe direkte të vijnë në kontakt me ata.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Agjencioni për Përkrahje Financiare dhe Zhvillimit Rural në Bujqësi ka informuar të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik që në gjysmën e parë të nëntorit 2018 do të shpallen thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga komponenti i pestë i Instrumentit për ndihmë parahyrse për zhvillimin rural të Bashkimit Evropian (Programi IPARD për periudhën e vitit 2014-2020).


Sot në Bruksel, u mbajt një konferencë mbi "Sëmundjet ndërkufitare të kafshëve në Evropë - rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për prodhimin e qëndrueshëm blegtoral",e organizuar  nga Komisioni Evropian, në  të  cilën ishte i pranishëm Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i Republikës së Maqedonisë Lupço Nikollovski dhe Drejtor i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, Zoran Atanasov.


Në mbledhjen e djeshme, Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Preparateve Medicinale Veterinare. Objektivi kryesor i ndryshimeve dhe plotësimeve është për ti përmirësuar interesat e shëndetit dhe të konsumit dhe nivelit të mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, si dhe duke siguruar ambient të përshtatshëm për operatorët e biznesit.