Lajmërime


Prej sot fillon paraqitja e kërkesave për marrjen e subvencioneve për fazën e tretë për qumështin e dorë zuar dhe të prodhuar nga lopët, delet dhe dhitë.


Në sesionin e sotëm, qeveria solli vendim që të futë një subvencion të ri të përkohshëm për prodhuesit e mollëve. Në veçanti, prodhuesit e mollëve që do të dorëzojnë prodhimin e tyre tek blerësit e regjistruar, do të marrin një subvencion prej 3 denarë për kilogram mollë të dorëzuar. 


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave vazhdimisht monitoron situatën e tregut, prezanton masa të reja dhe ndërhyrëse, me qëllim që të ofrojë kushte më të mira pune për të gjithë pjesëmarrësit në agro-sektor, duke përfshirë edhe pemtarinë.


Sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u promovua Regjistri i ri i operatorëve organik. Nëpërmjet këtij Regjistri konsumatorët kanë mundësi për të marrë informacion të sakta për të gjitha organet prodhuese të certifikuara, tregtarët, furnizuesit dhe përpunuesit e produkteve organike, dhe përmes informacionit publikut dhe direkte të vijnë në kontakt me ata.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Agjencioni për Përkrahje Financiare dhe Zhvillimit Rural në Bujqësi ka informuar të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik që në gjysmën e parë të nëntorit 2018 do të shpallen thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga komponenti i pestë i Instrumentit për ndihmë parahyrse për zhvillimin rural të Bashkimit Evropian (Programi IPARD për periudhën e vitit 2014-2020).