Lajmërime


Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Agjencioni për Përkrahje Financiare dhe Zhvillimit Rural në Bujqësi ka informuar të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik që në gjysmën e parë të nëntorit 2018 do të shpallen thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga komponenti i pestë i Instrumentit për ndihmë parahyrse për zhvillimin rural të Bashkimit Evropian (Programi IPARD për periudhën e vitit 2014-2020).


Sot në Bruksel, u mbajt një konferencë mbi "Sëmundjet ndërkufitare të kafshëve në Evropë - rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për prodhimin e qëndrueshëm blegtoral",e organizuar  nga Komisioni Evropian, në  të  cilën ishte i pranishëm Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i Republikës së Maqedonisë Lupço Nikollovski dhe Drejtor i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, Zoran Atanasov.


Në mbledhjen e djeshme, Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Preparateve Medicinale Veterinare. Objektivi kryesor i ndryshimeve dhe plotësimeve është për ti përmirësuar interesat e shëndetit dhe të konsumit dhe nivelit të mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, si dhe duke siguruar ambient të përshtatshëm për operatorët e biznesit.


Prej sot e deri në fund të këtij muaji, të gjitha fermat bujqësore të cilat janë të regjistruara në regjistrin e fermave bujqësore, do të mund të aplikojnë për marrjen e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare dhe zhvillimit rural, pra nga "Masa 121 Investimet në modernizimin e fermave bujqësore. "


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në fillim të javës së ardhshme do të dalë me një masë konkrete për ndërhyrje dhe stabilizim të tregut të  kumbullave.