Lajmërime


13.08.2019

Ministria për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave e njofton opinionin e interesuar se si Investues i projektit për sistemet e ujitjes (Straishte, IPSVV faza 3 dhe Hidro sistemi Lisiçe, IPSVV faza 3) së bashku me konsultuesit nga kompania ENCON i përpiluan Studimet për vlerësimin e ndikimit të projekteve mbi mjedisin jetësorë për këto projekte vijuese.


Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e mbështesin fushatën për reduktimin e kërcënimeve nga zjarret në periudhën e temperaturave të larta,  që do të mbahen në të gjithë territorin e Republikës, të organizuar nga Drejtoria për Mbrojtjen dhe Shpëtimin (DMSH)dhe me mbështetjen e EVN-së.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me kërkesë të NP "Pyjet Kombëtare" ka vendosur një ndalesë të pjesshëm për lëvizje në pyje që menaxhohen nga kjo ndërmarrje. Ndalimi i lëvizjes në pyje fillon nga sot 08.08.2019 dhe do të zgjas deri në heqjen e kësaj ndalese. Ky vendim u mor me qëllimin të parandalimit dhe mbrojtjen e pyjeve nga zjarret.


Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka paguar 7.3 milion denarë për peshk të prodhuar dhe të tregtuar 14 subjekteve. Me fondet nga kjo masë dhe përmes Programit për Peshkim dhe Akuakulturë e inkurajojmë zhvillimin e peshkimit dhe prodhimit të peshkut në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë kreu kontrolle te kompanitë që blejnë dhe përpunojnë grurin nga korrja 2019. Inspektorët nga ISHB kryen kontrolle në gjashtë kompani të blerëse në Veles, Sveti Nikollë, Koçanë, Krivogastani dhe Manastir.