Јавни Огласи


Врз основа на донесените Oдлуки за започнување на постапки за доделување на рибите на концесија за вршење стопански и организирање рекреативен риболов на повеќе риболовни води од Владата на Република Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави два Јавни повика


Јавен оглас на неопределено време за 45 (четириесет и пет) овластени службени лица во Сектор за шумска полиција на работно место шумски полицаец.


Предмет на јавниот конкурс е спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2018 година, согласно видот на јавна услуга.


Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност до 600.000,00 денари прифатливи трошоци  по поединечен корисник


Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.