Јавни Огласи


кандидати кои го положија испитот за добивање

на лиценца за процена на тутун оддржан на 13.12.2019 година


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 13.01.2020 година (Понеделник)

- Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 14.01.2020 година (Вторник) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.


05.12.2019

1.Со ова Решение се поништува дел од Јавниот ornac бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари no пат на електронско jaBHo наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82м 2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци co површина од 44ха 15ар 62м2. 2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.


Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување