Јавни Огласи- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 


Врз основа на член 87 став 1 и член 90 став 1 точка 5 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015 и 39/2016), Министерот за животна средин и просторно планирање на ден 05.12.2019 година донесе