Јавни Огласи


Државниот инспекторат за шумарство и ловство објавува интерен оглас за унапредување на 9 административни службеници 


Се распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување


Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) согласно Финансиската Спогодба 2014-2020 и 25% средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија.


Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 1426ха 88ар 64м2