Јавни Огласи


05.12.2019

1.Со ова Решение се поништува дел од Јавниот ornac бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари no пат на електронско jaBHo наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82м 2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци co површина од 44ха 15ар 62м2. 2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.


Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување


Во рамки на проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), спроведуван од Организацијата за храна и земјоделство на Обединети нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавен е јавен тендер (Референтен број: 2019/CSAPC/REUDD/103778) за извршување на “Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Северна Македонија Фаза. II - Планирање на распределба на земјиште во Трн”. 


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот