Јавни Огласи


Јавен повик за техничка поддршка за спроведување на истражувања, изработка, анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој.


Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“. 


Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга.


Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија


 Јавен   ОГЛАС бр.08/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање