Јавни Огласи


Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност до 600.000,00 денари прифатливи трошоци  по поединечен корисник


Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.


Твининг проектот "Понатамошно надградување на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (FADN) според новата регулатива на ЕУ за ФАДН" се фокусира на поддршка на МЗШВ во подобрувањето на капацитетот на институциите во процесот на адаптација кон новоприменетото законодавство на ЕУ за воспоставување на национална мрежа за сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) и подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците. 


Јавен   ОГЛАС бр.07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 834ха 54ар 90м2.


Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18), дел II Мерки за техничка поддршка на земјоделството и руралниот развој, точка 1.4 „изработка и публикување на едукативни информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија.