Јавни Огласи


Средствата се наменети за инвестиции за набавка на трактор, предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.


Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството.


ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за користење на средства од Програмата за  финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година 


Државниот инспекторат за шумарство и ловство објавува интерен оглас за унапредување на 9 административни службеници