Јавни Огласи


Планирање на распределба на земјиште и дизајн на интервенции во земјоделска инфраструктура во Соколарци, Спанчево, Оптичари и Логоварди


Со огласот е предвидено набавка на летни и зимски униформи како и обувки за вработените лица во шумско-полициските станици.


Проектот финансиран од Европската Унија “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД) ги поканува сите групи сопственици на земјоделско земјиште да учествуваат на јавниот Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште.


Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги во областа на здравјето на растенијата.


(Заедничка основна програма за одгледување на добиток) и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2019 година