Јавни Огласи


Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18), дел II Мерки за техничка поддршка на земјоделството и руралниот развој, точка 1.4 „изработка и публикување на едукативни информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија.


Јавен повик за техничка поддршка за спроведување на истражувања, изработка, анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој.


Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“. 


Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга.


Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија