Јавни Огласи


Во рамки на проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), спроведуван од Организацијата за храна и земјоделство на Обединети нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавен е јавен тендер (Референтен број: 2019/CSAPC/REUDD/103778) за извршување на “Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Северна Македонија Фаза. II - Планирање на распределба на земјиште во Трн”. 


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот


п о н у д а

за учество на Јавен оглас бр.02/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 10.12.2019 година (Вторник)

- Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 13.12.2019 година (Петок) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

 


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18), Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр.203/19) Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува