Јавни Огласи


 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Зоотехниката е регулирана согласно Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ” бр. 07/08, 116/10,  23/13, 149/15 и 39/16).

Нарачател на јавниот конкурс е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Право на учество на јавниот конкурс имаат овластени субјекти за вршење на  јавни услуги од областа на сточарството.

Јавниот конкурс за давател  на јавните услуги - спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведување на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2020 година трае 5 (пет) дена од денот на неговото објавување.

 


ЈАВЕН  ПОВИК
за доделување на техничка поддршка за помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи – трошоци за изработка на елаборати и спецификации за регистрација и заштита на називот на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет


Документи за превземање

УПАТСТВО

I. ПРЕДМЕТ

Предмет на овој јавен повик е реализација на мерките од Дел V и VI од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура за 2019 година и тоа:

1) Пилот проекти за развојни, истражувачки и апликативни пилот проекти особено наменети за:

- зголемување на производството на риба,

- заштита на рибите и животната средина,

- развој на риболовниот туризам и

- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби.

2)  Развој на нови пазари и промотивни кампањи за:

- организација и/или учество на меѓународни манифестации, саеми и натпревари.


Документи за превземање

Образец

Во рамки на проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), спроведуван од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавен е јавен тендер (Референтен број: 2020/CSAPC/REUDD/105169) за извршување на “Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Република Северна Македонија, Фаза III - Катастарски премер и техничка документација за земјоделска инфраструктура во Егри. 


ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

  1. 1.                   Риболовна зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ -ја опфаќа целата површина на акумулацијата освен приобалниот дел до 10 метри од брегот (делот определен како рекреативна зона) и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување риби.
  2. 2.                  Риболовна зона “Акумулација Шпилје“ - ја опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа северно од хидоцентралата “Глобочица“  и 500 метри низводно од мостот за с.Долно Косоврасти, освен приобалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување на риби.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици