Јавни Огласи


Јавен оглас на неопределено време за 45 (четириесет и пет) овластени службени лица во Сектор за шумска полиција на работно место шумски полицаец.


Предмет на јавниот конкурс е спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2018 година, согласно видот на јавна услуга.


Документи за превземање

Јавен конкурс

Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност до 600.000,00 денари прифатливи трошоци  по поединечен корисник


Документи за превземање

Јавен повик
Упатство

Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.


Документи за превземање

Јавен повик

Твининг проектот "Понатамошно надградување на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (FADN) според новата регулатива на ЕУ за ФАДН" се фокусира на поддршка на МЗШВ во подобрувањето на капацитетот на институциите во процесот на адаптација кон новоприменетото законодавство на ЕУ за воспоставување на национална мрежа за сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) и подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците. Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици