Јавни Огласи


Македонската асоцијација на земјоделски задруги - МАЗЗ, ве поканува да учествувате на Повикот за ангажирање на 2 (два) консултанти  за спроведување на вкупно обуки на тема: Загадувањето   од пестициди  во  земјоделството и заштитата на животната средина. Повикот се спроведува во рамките на проектот Бизнис План 2019-2020, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од МАЗЗ.


I. ПРЕДМЕТ

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 265/19) раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 - Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 10.000.000,00 денари чии средства ќе се користат за субвенционирање на проекти кои имаат за цел подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.


Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК
Барање

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 15 став 2 од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Северна  Македонија“ бр. 187/2013, 61/2016 и  83/2018) и согласно член 84 од Законот за општата управна постапка (Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015)  а во врска со постапката за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на граници претежно во катастарската општина Спанчево општина Чешиново-Облешево ги

ИЗВЕСТУВА


Документи за превземање

ЈАВНА ОБЈАВА
ЈАВНА ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 15 став 2 од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Северна  Македонија“ бр. 187/2013, 61/2016 и  83/2018) и согласно член 84 од Законот за општата управна постапка (Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015)  а во врска со постапката за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на граници претежно во катастарската општина Оптичари општина Битола ги

ИЗВЕСТУВА