Соопштенија


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува сите корисници на финансиска поддршка во земјоделството дека од денеска до 25- ти декември 2019 година, може да се поднесуваат барања за добивање на средства од мерката 1.20 – а. Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски појаснува дека станува збор за подмерката  „Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка, кадарка во регистрирани капацитети за проиаводство на вино.“


Согласно сопштението за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун од 13 ноември 2019 година и крајниот рок за доставување на барања, Комисијата за полагање на испит за добивање на процена на тутун утврди дека во рокот се доставени вкупно 229 барања од кои едно барање надвор од рокот.


Документи за превземање

Листа на одбиени кандидати

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска ја објави најавата за нов повик за ИПАРД програмата, поточно за мерка 3 „Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи.


Кандидатите кои доставија барање за полагање испит заради добивање на лиценца за процена на необработен тутун и ги исполнуваат условите согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, се известуваат дека треба да извршат уплата на средства на две уплатници и тоа за:


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 4.207 субјекти исплати околу 98,3 милиони денари за мерката „Дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“