U MBAJT PUNËTORIA PËR PROGRES TË PROEKTIT "HYRJA DHE IMPLEMENTIMI I MASAVE PËR RREGULLIMIN E PËRBASHKËT TË TREGUT

29.10.2019 12:00:00


Sot, në kuadër të projektit "Hyrja  dhe Zbatimi i masave për Rregullimin e përbashkët të tregut", u mbajt një punëtori ku morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të BE-së në Shkup, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski si dhe shumë fermerë, blerës, përpunues dhe distributerë.

Projekti është financuar nga Instrumenti për ndihmën (IPA) të Bashkimit Evropian 2015, me një buxhet prej 696 500 euro, që zgjat 20 muaj.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të rrisë mundësitë e tregut, zhvillimin ekonomik dhe produktivitetin e përgjithshëm në sektorin e bujqësisë duke rritur konkurrencën e sektorit bujqësor në përputhje me kërkesat e pranimit në BE.

"Ky projekt ka rëndësi strategjike për të forcuar pozicionin e të gjithë palëve të interesuara në zinxhirin e vlerës së dhënë, promovimin kontraktues të integrimit vertikal dhe horizontal midis palëve të interesuara, në mënyrë që të mbështesë transparencën, stabilitetin, drejtësinë e tregjeve në interes të rritjes së konkurrencës për të gjithë pjesëmarrësit individualisht dhe zinxhirit në tërësi. Projekti gjithashtu do të ndihmojë institucionet dhe sektorin privat në rregullimin e grupit të kërkuar të standardeve të tregut kombëtar për fruta dhe perime të freskëta në tregjet e brendshme dhe eksportuese të BE-së. Ky grup aktivitetesh do të implementohet kryesisht përmes ngritjes së kapaciteteve të të gjithë palëve të interesuara, si dhe hartimit të masave dhe aktiviteteve me rekomandime për zbatimin e tyre. Pritjet kryesore të këtij projekti janë të ndihmojnë Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave si politikëbërës për të mbrojtur tregun bujqësor nga shtrembërimet e shkaktuara nga luhatjet e çmimeve dhe konkurrenca e padrejtë me të cilën përballen prodhuesit bujqësorë çdo ditë. "- tha Ministri Trajan Dimkovski.

Drejtuesi i ekipit të projektit Dimitri NikolLov, theksoi se projekti ka dy përbërës kryesorë: "Vendosja e politikave dhe rregulloreve për menaxhimin e produkteve kryesore bujqësore në përputhje me kërkesat e BE-së - si përbërësi i parë i projektit, dhe komponenti i dytë është forcimi i standardeve të marketingut, për tregjet e frutave dhe perimeve në përputhje me kërkesat e BE-së ".

Projekti do të zbatohet deri në gusht të vitit 2020 dhe përfituesi kryesor i projektit është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

 

 

 

 

 

Share