Filloi fushata për rrjetin e të dhënave të kontabilitetit nga ekonomitë bujqësore FADN 11.07.2019

11.7.2019 14:40:00


Nga sot fillon promovimi dhe kampanja publike për Rrjetin e të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore (FADN) në kuadër të projektit "Finalizimi i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore " (FADN). Fushata do të zgjasë deri në fund të muajit në suaza të së cilës janë planifikuar disa ditë për informimi në 6 qendrat rajonale të Agjencionit për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë (ANZHB):

• Manastir -11 korrik 2019 - 2 ngjarje

• Shkup - 22 korrik 2019

• Tetovë -23 korrik 2019

• Strumicë - 24 korrik 2019

• Negotinë -25 korrik 2019

• Shtip -30 korrik 2019

• Kumanovë - 31 korrik 2019

Ditët e informimit do të organizohen nga MBPEU - Departamenti për të dhënat e kontabilitetit nga ekonomit bujqësore - FADN dhe të Agjencionit për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë (ANZHB), në bashkëpunim me Projektin e Tvining. Dita e parë e informacionit do të mbahet sot në fshatin Dolno Srbci në fshatin Ivajvci.

FADN është baza e vetme e të dhënave ekonomike dhe financiare nga pronat bujqësore në vend. Qëllimi i projektit është të ofrojë të dhëna të sakta mbi rentabilitetin e fermës, kostot e prodhimit dhe të ardhurat, ndjekjen e tendencave dhe ndryshimet në sektorin agrar. Këto të dhëna janë të rëndësishme për krijimin e politikave efikase bujqësore, për monitorimin e trendeve, për ndryshime të caktuara në sektorin bujqësor në drejtim të të ardhurave më të larta të fermave bujqësore, të cilat do të përfitojnë vetë fermerët.

Qëllimi i ditëve të informimit është informimi i fermerëve dhe palëve të tjera të interesit për atë që është FADN, përfitimet për bujqësinë dhe përdorimi i mundshëm i të dhënave nga sistemi FADN. Në shtator 2019, është planifikuar të mbajë një Konferencë Kombëtare për FADN, e cila do të përfshijë të gjitha institucionet e përfshira në sistemin e FADN dhe palët e interesuara dhe do të paraqesë rezultatet e operacionit dhe funksionimit aktual të sistemit FADN. Fushata publike financohet nga Bashkimi Evropian - Projekti i Tvining MK 13 IPA AG 01 17.

Share