Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për subvencione për vitin 2019 zgjatet deri më 30 qershor

28.5.2019 15:01:00


Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për subvencione për Programin për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë për vitin 2019 zgjatet deri më 30 qershor. Kjo zgjatje e afatit është me kërkesë të fermerëve për t'i lejuar të gjithë fermerët të ushtrojnë të drejtën për të paraqitur kërkesa për mbështetje financiare për masat e Programit të Pagesave të Drejtpërdrejta të këtij viti.

Në këtë kohë, fermerët do të jetë në gjendje të dorëzojnë aplikimet në bazë të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë të vitit 2019, dmth pagesa direkte për prodhimin e kulturave dhe për zona me kulturave bujqësore dhe të kopshtarit, vreshta dhe pemishte dhe për prodhimin blegtoral për mbarështimin e gjedhëve, deleve, dhive, bletëve, derrave dhe kafshëve të therura në një thertore.

Kërkesat për mbështetje financiare dorëzohen në mënyrë elektronike, në mënyrë të pavarur nga aplikantët. Aplikantët të cilët nuk dinë të bëjnë kërkesë ose kanë nevojë për ndihmë në krijimin e një kërkese elektronike, mund të kontaktojnë njësitë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. Kërkesat për masat e prodhimit të bimëve paraqiten në bazë të të dhënave të regjistruara të parcelës në Regjistrin e Fermave të Vetme dhe në Sistemin e Identifikimit të Parcelës së Tokës më 15 mars 2019. Kërkesat për masat e prodhimit blegtoral për bagëti, dele, dhi dhe bletët janë paraqitur në bazë të të dhënave të regjistruara në kafshët në regjistrin për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve që nga data e aplikimit.

Kultivuesit e blegtorisë, para se të dorëzojnë aplikacionin, duhet të kontrollojnë dhe, nëse është e nevojshme, të përditësojnë gjendjen e kafshëve në shoqërinë veterinare me të cilën kanë lidhur kontratë.

Të gjithë përfituesit e kësaj mbështetje financiare pas aplikimit dhe pranimit të mostrës së publikuar do të kontrollojnë të dhënat mirë dhe nëse ka devijime të caktuara brenda 30 ditëve nga data e aplikimit për të bërë korrigjimet e nevojshme.

Share