THIRRJE PUBLIK Nr.03 / 2019 për dorëzimin e kërkesave për përdorimin e fondeve nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për 2019

19.3.2019 11:00:00


Lënda e këtij njoftimi është dhënia e mbështetjes financiare për masat e mëposhtme:

- Për masës 412 Themelimi i Grupeve Lokale të Veprimit (GLV) 1,000,000.00

- Për masën 413 Zbatimi i strategjive për zhvillimin lokal të zonave rurale 13,000,000.00

 

Më shumë informacion në linkun

Share