Janë përforcuar kontrollet e inspektorëve për bujqësinë, pylltarinë dhe gjuetinë për shkak të dhezjes së kallamishteve dhe zjarreve në pyje

29.3.2019 12:00:00


Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, së bashku me Inspektoratin e Pylltarisë dhe të  Gjuetisë, si organ në  kuadër të  Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, i kanë intensifikuar kontrollet në terren për shkak të djegies së tokës bujqësore (kashtë) dhe zjarrëve në pyje.

 Në disa raste, të dy inspektoratet kanë kryer kontrolle në terren, duke zbuluar autorët që djegin me pa të  drejtë  kashtë dhe bimësi të tjera të thata gjethore në sipërfaqet bujqësore. Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë nëpërmjet Inspektorati Shtetëror për Bujqësi ka kryer 50 inspektime, për të cilat janë  hartuar 50 raporte, janë lëshuara 10 urdhër-pagesa, 9 prej të cilave janë paguar, dhe 10 procedura për kundervajtje janë në vazhdim e sipër.

Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë i ka angazhuar të gjithë inspektorët e bujqësisë të kryejnë  inspektime të rregullta, në të njeteë kohë janë intensifikuar kontrollet e inspektimit dhe  vështrimin të  tokës bujqësore, sidomos ku ka pasur të  mbjellur me drithëra të cilët djegen shpesh nga bujqit.

Me qëllim që  të  zbulohen personat që ndezin zjarre në afërsi të  bimëve, ata që  i djegin kallamishtet, ose i djegin mbetjet e kulturave të ndryshme bujqësore, të cilat më pas shkaktojnë  zjarre pyjore. KLSH bëri thirrje fermerëve dhe të gjitha palët të respektojnë dispozitat e Ligjit për Tokën Bujqësore, por shfrytë zuesit e tokës bujqësore janë të obliguar të zbatojë masat për mbrojtje nga zjarri, në pajtim me rregullat për sigurinë nga zjarri, Në qoftë se ata gjejnë personat fizik dhe juridik që veprojnë në kundërshtim me ligjin të marrin masa menjëherë për shkak të  kundërvajtjes së  bë rë .

Në  takimin e fundit  Shtabit Rajonal ra dakord për të kryer kontrollime të përbashkëta në terren me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, TPPE dhe ISHB, ku ka sipërfaqe bujqësore, dhe ekziston rrezik për djegjen e kallamishteve.

Përveq me nenit 46 të Ligjit mbi tokën bujqësore, për të cilit kanë kopetencae për t'u marrë me zjarre të shkaktuara nga djegien e kallamishteve, Inspektorati nuk ka kopetenca të veproj sipas ligjeve të tjera, vecanërisht  gjatë  dhezjes së  kullotave dhe vegjetacione të  tjerë.

Në përputhje me dispozitat e Ligjit të Pyjeve, Inspektoratit Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti është i autorizuar për të kryer inspektimin për zbatimin e Ligjit për Pyjet. mbrojtja e pyjeve, përveç elementeve të tjera të kujdesit dhe mbrojtjes nga zjarret në pyje, si elemente të mbrojtjes së pyjeve kryejnë subjektet që menaxhojnë pyjet (ekonomike dhe pyjet për qëllime të veçanta). Në përputhje me rregullat për masat e veçanta për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret sjella nga ESHS, në lidhje me ligjin e pyjeve, gjatë inspektimeve të rregullta nga ana e inspektorëve në përfundimin se subjektet që menaxhojnë pyjet gjitha kanë dorëzuar planet vjetore operative për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret për vitin 2019, të cilat gjithashtu kanë një opinion pozitiv nga ESHS.  

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave apelon të gjithë trë kenë kujdesë dhe përgjegjësi  gjatë kryerjes së aktiviteteve në bujqësi dhe pyje.  Kushtet e motit që janë dukshëm më të përshtatshme për paraqitjen e zjarreve në hapësirë ​​të hapur, tokës bujqësore dhe në zona pyjore, pavarësisht dëmit të madh të kulturave bujqësore dhe blegtorale paraqesin një rrezik serioz për jetën e njeriut. Njësitë e zjarrfikësve në disa raste, dhe para disa muajve ndërhyrë për të shuar zjarret e mëdha, ashtu si dhe Qendra për menaxhimin e Krizave. Vetem gjatë këtij muaji nga NP Pyjet Nacionale janë regjistruar 70 zjarre në një sipërfaqe prej rreth 1,600 hektarë. 

Share