Thirrja publike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit nga programi IPARD mbaron nesër

28.1.2019 12:00:00


Nesër, më 29 janar, mbaron afati për dorëzimin e kërkesave për masën "Investimet në mjete materiale në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut". Kjo ftesë publike u mundëson ndërmarrjeve vendore dhe kooperativave bujqësore të investojnë në hapjen e objekteve dhe pajisjeve të përpunimit.

Nga investimi, 50% e fondeve do të bashkëfinancohen, dmth. Asetet financiare sipas një kërkese individuale jepen si mbështetje financiare të pakthyeshme. Për më tepër, 75 për qind e fondeve që do të bashkëfinancohet do të sigurohet nga Instrumenti për ndihmë parahyrëse për zhvillimin rural nga Bashkimit Evropian IPARD 2014 deri në vitin 2020, dhe 25 për qind e fondeve do të bashkëfinancohen nga Buxheti i Shtetit.

Vetëm me këtë masë janë në dispozicion 13.2 milion euro mbështetje financiare. Kjo masë ka të bëjë me investimet në objektet e përpunimit për: qumështin, produktet e qumështit, mishin dhe produktet e mishit duke përfshirë vezët dhe shpezët, pemët, drithërat, produktet e mullirit, verën dhe mushtin. Përveç kësaj, mbështetja financiare rritet me 10% nëse ka të bëjë me: investime në ndërtesa ose pajisje qëllimi i të cilave është përmirësimi i efiçiencës së energjisë.

"Më duhet të theksoj se unë si Drejtor i Agjencionit jam i lumtur dhe unë jam krenar që biznesmenët tanë nga agro - Sektori, por edhe fermerët më nuk shohin diçka të paarritshme nga Programi IPARD. Përkundrazi, ne si qeveri kemi treguar se kemi kapacitet për të lehtësuar rrugën më të lehtë për të arritur deri te fondet evropiane dhe mund të ndihmojmë për të lehtësuar punën ", -., Tha Nikollçe Babovski, drejtor i Agjencionit për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Gjithashtu, ne kujtojmë se për dhjetë ditë, më 9 shkurt, mbaron edhe afati i fundit për masën "Investimet në mjetet material për fermat bujqësore". Përdorimi efikas i parave nga programi IPARD është një prioritet i lartë i Agjencionit për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, por edhe i Qeverisë. Investimi i këtyre fondeve në sektorin agrar do të thotë modernizimi dhe rritja e konkurrencës së bujqësisë maqedonase.

Share