NJOFTIM PUBLIK Nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertave publike elektronike

17.12.2018 13:00:00


Në bazë të nenit 21-a paragrafi 1 të Ligjit për Tokën Bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 , 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 dhe 39/16), dhe me pëlqimin paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë është sjellur Vendim për dhënien e pëlqimit në Ftesën Publike nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr ._____ / 18), Ministri i Bujqësisë , Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

 

Njoftimi Publik Nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertimit publik elektronik

 

  1. LËNDA E NJOFTIMIT PUBLIK

Ipet tokë bujqësore me qira në pronësi të shtetit me një sipërfaqe totale prej 1426ha 88ar 64m2

________________________________________

Afati i fundit për aplikim është deri më 17.01.2019

Dokumente për tu shkarkuar

Јавен Оглас
Образец
Површини
Банкарска гаранција
Share