Paraqitja e kërkesave për marrjen e subvencioneve për fazën e tretë të prodhimit të qumështit të lopëve, deleve dhe dhive

10.10.2018 15:49:00


Prej sot fillon paraqitja e kërkesave për marrjen e subvencioneve për fazën e tretë për qumështin e dorë zuar dhe të prodhuar nga lopët, delet dhe dhitë. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është deri më 5 nëntor 2018. Shuma e ndihmës është 4 denarë për litër për qumështin e deleve dhe qumështit të dhive dhe 3.5 denarë për litër pë r qumështin e lopës. Aplikimet dorëzohen në mënyrë elektronike në njësitë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ku është regjistruar prona bujqësore.

Po ashtu, më 5 nëntor 2018, pë rfundon afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pagesa të drejtpërdrejta për pulat që kanë hyrë në kapacitetin e prodhimit të vezëve përfundon në periudhën nga 1 maji deri më 30 shtator 2018.

Shuma e mbështetjes është 100 denarë për blerjen dhe importimin e produkteve të prodhimit të vezëve. Aplikimet dorëzohen në arkivat e Agjencionit për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, qoftë personalisht ose me postë. Formulari për dorëzimin e aplikacioneve si dhe dokumentacioni i nevojshëm mund të dorëzohen në Agjencion ose të shkarkohen nga faqja e internetit: www .ipardpa.gov.mk, në fushën "Pagesat direkte 2018", "Kërkesa".

Share