10 milion denarë të rinj në dispozicion për investime në infrastrukturë për qasje në tokën bujqësore

17.10.2018 15:49:00


Të gjitha njësitë e qeverisjes vendore nga sot e deri më 17 nëntor do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga "Programi për Zhvillim Rural", e posaçërisht për "Masën 124 investime në infrastrukturë për qasje në tokën bujqësore", dmth rindërtimit ose depërtimit në rrugët e qasjes në tokën bujqësore. Këtë e njoftoi drejtori i Agjencionit për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikolce Babovski informoi se:

 "Përmes kësaj mase, janë në dispozicion në një total prej 10 milion denarë. Komunat këto fonde mund t’i përdorin në investime kapitale për përmirësimin dhe lehtësimin e jetës së qytetarëve në zonat rurale dhe qasje më të lehtë në fusha. Njësia e vetëqeverisjes lokale mund t’i përdorë deri në një milion denarë. Me ndihmën e kësaj Mase ne do të japim një kontribut të rëndësishëm në aksesin e fushës dhe në tokë të punueshme, e cila aktualisht është një problem për fermerët. U bëjmë thirrje të gjitha komunave që janë në kuadër të programit dhe afatit për të paraqitur propozimet e tyre të paraqiten, dhe këto fonde për investime kapitale të përdoren në mënyrë efektive për përmirësimin e kushteve të jetesës së fermerëve, dhe për të lehtësuar punën në fushë ", - tha Babovski

 Mbështetja financiare e dhënë është e pakthyeshme, dhe fondet e ndara për komunat do të jenë në gjendje ato t'i përdorin:

• Furnizim me materiale ndërtimi dhe elemente ndërtimi;

• Të paguajë shërbime nga palët e treta për mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e punëve ndërtimore, përgatitjen e studimeve, përgatitjen e studimeve ose planifikimin dhe dokumentacionin teknik.

Mbështetja financiare paguhet në parim për të financuar investimet plotësuar nga përdoruesi, deri në 100% të shpenzimeve të miratuara të pranueshme për investime. Fondet nga mbështetja financiare, me kërkesë të përdoruesit mund të jepet në dy këste, ose në përputhje me fazat e realizimit të investimit në bazë të situatave të përkohshme të mbikëqyrjes apo dokumentacionit për blerjen e pajisjeve.

Sipas drejtorit të AFSARD, për të marrë mbështetje nëpërmjet kësaj mase, aplikantët duhet të dorëzojnë:

"Kërkesë për shfrytëzimin e mjeteve, projektimin bazë të rishikuar, anketimin e përpunuar dhe të bien dakord për prioritetin dhe qëllimin e investimit të miratuar nga Këshilli dhe nga kryetari i komunës. Një shfrytëzues ka të drejtë të paraqesë deri në tre kërkesa, duke përfshirë të gjitha masat e programit 2018. "- tha Babovski. Dua të theksoj se komunat nuk mund të fillojnë zbatimin e investimit para se të nënshkruajnë një kontratë me Agjencionin për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Vitin e kaluar, 10 komuna, gjegjësisht Kratova, Vevcana, Kocani, Bosilova, Zrnovci, Debarca, Vasilevo, Bogdanci dhe Plasnica i kanë shfrytëzuar fondet nëpërmjet kësaj mase nga programi kombëtar.

Share