Spasovski: Paketa e tretë e masave ekonomike është krijuar për një zhvillim të ri të ekonomisë sonë, për mbështetje të drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe ekonomisë, për të inkurajuar konsumin privat dhe publik në bazë të solidaritetit dhe sigurisë sociale.

17.5.2020 12:00:00


Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski në një konferencë për shtyp I sqaroi masat e paketës së tretë për mbështetje ekonomike të qytetarëve dhe ekonomisë së vendit, e cila u miratua sot në seancën e Qeverisë.

Paketi i tretë, edhe pse i nxitur nga urgjenca dhe gjendja e jashtëzakonshme, përmban masa afatshkurtra dhe afatmesme për të rigjallëruar ekonominë tonë, ndërsa disa prej tyre kanë një varg deri në fund të vitit, dhe së bashku me efektet e masave dy paketat e para, krijojnë kushte për rritje të dinamikës  dhe një zhvillim të ri të ekonomisë sonë.

Në vazhdim të këtij lajmërimi po ju përcjellim në tërësi, deklaratën e Kryeministrit Spasovski

"Sot po njoftoj paketën e tretë të masave ekonomike të cilën sapo e krijoi Qeveria. Nëse dy pakot e para të masave zbutën  reflektimin e krizës shëndetësore në ekonomi,  tani shkojmë një hap më tej.

Grupi i tretë i masave ekonomike ka të bëjë me rigjallërimin, rimëkëmbjen ekonomike dhe stimulimin e konsumit dhe industrisë. Këto janë masa të synuara, ndihmë e drejtpërdrejtë nga shteti për qytetarët dhe ekonominë. Këtu mbështeten të gjitha kategoritë dhe grupet e cenueshme shoqërore të qytetarëve dhe bizneseve.
 

Paketa e tretë e masave ekonomike, përveç miratimit në mënyrë unanime nga Qeveria, ajo është dakorduar edhe më gjërësisht nga ekspertët, dhomat ekonomike dhe sindikatat. Bëhet fjalë për mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për rritjen e konsumit, mbështetje të drejtpërdrejtë për ekonominë, bujqësinë, një shpërblim për mjekët dhe stafin mjekësor të klinikave dhe departamenteve të sëmundjeve infektive.

Ajo që mund të konkludojmë është se paketa e parë dhe e dytë e masave ekonomike, ishin masa të marura në kohë dhe masa serioze për të shpëtuar vendet e punës.

Ishin gjithëpërfshirëse dhe të udhëhequra nga parimi që askush nuk duhej lënë, aq saktësisht të dimensionuara, ata ndaluan tendencat që kërcënuan të ishin katastrofike, dhe krijuan kushte për paketën e tretë të masave ekonomike, e cila ka për qëllim rikuperimin dhe ringjalljen e tyre me dinamikë të re me aktivitetet e brendshme ekonomike.

Paketa e tretë e masave ekonomike do të mundësojë ringjalljen e ekonomisë sonë përmes mbështetjes direkte për qytetarët dhe ekonominë. Ajo përmban masa afatshkurtra dhe afatmesme për rigjallërimin e ekonomisë sonë.

Këto janë masa për një ekonomi të re zhvillimore, përmes së cilës ne do të rrisim konsumin dhe do të stimulojmë mbrojtjen, promovimin dhe rritjen e ofertës të brendshme ekonomike. Me ekonominë e re zhvillimore, ne do të rrisim konkurrencën tonë, si në rajon ashtu edhe më gjerë.

Duhet të theksoj se krijimi i masave nga ky paket u bë në mënyrë transparente ku morën pjesë dhomat ekonomike, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile, si dhe individë, ekspertë në fusha të caktuara të sferës socio-ekonomike dhe sferës financiare.

Do të doja të përmendja që të tre paketat e masave për të mbështetur ekonominë, në fakt, përqendrohen në qytetarët e vendit tonë, punën e tyre, sigurimet shoqërore, solidariteti dhe krijimi i një ambienti për tejkalimin më të lehtë të pasojave ekonomike nga koronavirusi.

Në të njëjtën mënyrë kemi ruajtur angazhimin tonë edhe në këtë paketë të tretë të masave ekonomike, kështu që vëmendja jonë është përqëndruar plotësisht te qytetarët ku përfshihen personat e papunësuar, kategoritë sociale, të rinjtë, familjet me të ardhura të ulëta, punonjësit e shëndetit publik dhe qytetarët e kategorive të tjera.

Edhe kur flasim dhe ndihmojmë ekonominë, dmth kompanitë vendase të prekura nga kriza, si dhe mbështetjen e bujqësisë dhe turizmit, në ato aktivitete parasysh kemi punonjësit , bashkëqytetarët tanë që investojnë çdo ditë me punën e tyre dhe kështu ndihmojnë jo vetëm zhvillimin e kompanisë, por edhe zhvillimin ekonomik të vendit.

Vlera e masave nga paketa e tretë është 355 milion euro dhe do të mbulojë 730,000 shfrytëzues. Me këtë paketë, ndihma totale ekonomike nga tre paketat e masave është 550 milion euro .

Të nderuar qytetarë,

Kur krijuam Buxhetin për vitin 2020, ne thamë se po krijojmë një buxhet të dedikuar për zhvillimin e burimeve njerëzore në vendin tonë sepse ajo është pasuria dhe potenciali më i madh i Maqedonisë së Veriut.

Fatkeqësisht, KOVID-19 goditi shëndetin dhe jetën e qytetarëve tanë, qytetarëve dhe shoqërive në mbarë botën.

Prandaj, përgjigjja jonë ndaj këtij kërcënimi, si dhe kujdesi i qytetarëve të vendit tonë, inkurajuan krijimin e pakos së tretë të masave në drejtim të mbështetjes në sigurinë ekonomike dhe sociale të bashkëqytetarëve tanë, si dhe për të inkurajuar konsumin privat dhe publik si stimulues të rritjes sociale.

Prandaj, në shtyllën e parë të paketës së re, si mbështetje e drejtpërdrejtë financiare për qytetarët me qëllim të stimulimit të konsumit me fokus në produktet dhe shërbimet vendase dhe sektorët e prekur, ne prezantojmë kartelat pagesore për qytetarët - për konsum më të madh dhe zhvillim të aktiviteteve ekonomike vendase.


  -  Si fillim rreth 100 mijë qytetarë të vendit tonë do të marrin një kartelë pagesore në vlerë prej 9,000 denarë për produkte dhe shërbime vendase.

Kjo masë është e disponueshme për të gjithë personat e papunë, kërkuesit e punës që nuk kanë mbi 15,000 denarë të ardhura mujore, si dhe marrësit e pagës minimale të garantuar. Kjo masë forcon konsumin e brendshëm duke u përqëndruar në produktet dhe shërbimet vendase, rrit pagesat pa para të gatshme dhe kështu zvogëlohet ekonomia gri. Por mbi të gjitha, ajo rrit fuqinë blerëse  dhe lehtëson jetën në kohë krize. Kjo kartelë pagesore u dedikohet vetëm kompanive vendase, produkteve dhe shërbimeve për një periudhë të caktuar prej 30 ditësh. Vlera e kësaj mase është 16 milion euro.

- Gjithashtu rreth 100 mijë qytetarë tanë do të marrin një vauçer për turizëm vendas prej 6,000 denarë dhe një kartelë pagesore vendase  prej 3,000 denarë

Qytetarët do të mund të pushojnë dhe të kalojnë verën e tyre në vend, dhe me këtë do të forcojmë turizmin vendas. Kjo masë mbulon të gjithë qytetarët e punësuar që marrin pagë neto më pak se 15,000 denarë në muaj dhe nuk kanë të ardhura të tjera. Vauçeri mund të përdoret në hotele vendase dhe kapacitete të tjera akomodimi, ndërsa me kartelën pagesore nxisim blerjen e produkteve dhe shërbimeve vendase.

- Në rradhë është masa e ndihmës financiare për të rinjtë deri në 6,000 denarë, kartela pagesore vendase prej 3,000 denarë dhe vauçer për  bashkëfinancimin e trajnimeve të aftësive informatike dhe digjitale.

Kjo është një mbështetje e fortë për të rinjtë, për të vazhduar pa ndërprerë procesin e edukimit dhe për të siguruar fuqi blerëse, si një kontribut në standardin e studentit dhe nxënësit. Masa përfshin vauçer deri në 6,000 denarë për të mbuluar tarifat e shkollimit në Universitet ose për akomodimin në konviktet e studentëve dhe ambientet e regjistruara të akomodimit, për studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme që vijnë nga familje me të ardhura të ulëta. Masa gjithashtu përfshin një kartë pagesore për të rinjtë, me vlerë prej 3,000 denarë për produkte dhe shërbime vendase.

Ne gjithashtu prezantojmë vauçer deri në 30,000 denarë  për bashkëfinancim të trajnimeve dhe kurse për IT dhe aftësi dixhitale për të rinjtë. Duke mbuluar shpenzimet për trajnime dhe stërvitje, ne mbështesim të rinjtë që të fitojnë njohuri dhe aftësi në teknologjinë e informacionit që do t'u mundësojë atyre që të punësohen më lehtë dhe më shpejt. Kjo masë do të përfshijë 100 mijë bashkëqytetarë të rinj, me vlerë prej 12 milion euro.

- Për të gjithë qytetarët po prezantojmë një fundjavë pa TVSH.

Përmes çmimeve më të lira për qytetarët, ne inkurajojmë konsumin dhe rritjen e të ardhurave në sektorë të caktuar të shitjeve, siç janë dyqanet e veshjeve, teknika e bardhë, mobiljet, sanitari, pajisjet shkollore dhe librat. Presim të ardhura shtesë prej 20 milion euro që do të derdhen në ekonominë e Maqedonisë.

- Kompensim monetar për të gjithë personat që humbën vendin e punës nga 11 Mars deri në 30 Prill 2020

Me këtë masë,  ofrojmë mundësinë e kompensimit monetar për të gjithë personat që kanë humbur vendin e punës, përfshirë ata që kanë ndërprerë punën e tyre përmes një deklarate me shkrim, me marrëveshje, ose janë larguar nga punëdhënësi. Kjo masë përfshin personat që kanë humbur vendin e punës në periudhën nga 11 Mars deri në 30 Prill.

Të nderuar

Dihet dhe vërtetohet se gjëja më e rëndësishme në çdo krizë është të mësosh mësime dhe të adaptosh dhe rishpërndash burimet për zhvillimin e ri në kushte të reja. Prandaj, Qeveria e Maqedonisë së Veriut po merr masa dhe hapa të duhura afatgjate nga shëndetësia, dhe bashkë me të nga kriza socio-ekonomike dhe financiare, për të krijuar parakushte dhe mundësi për rritje dhe ndryshime strukturore . 

Në paketën e tretë, si shtyllë të dytë, kemi mbështetjen e drejtpërdrejtë të ekonomisë sonë për inovacion dhe zhvillim, për të ruajtur ekzistencën dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ky grup masash përmban:

- Kredi pa interes për kompanitë përmes Bankës Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut, me vlerë prej 31 milion euro - mbështetje për gratë, të rinjtë dhe dixhitalizimin në biznes

Kjo linjë kredie pa interes, në vlerë prej 31 milion euro do të jetë në dispozicion për të gjitha kompanitë mikro dhe të vogla dhe gjithashtu do të ofrojë një grant prej 30% (mjete të pakthyeshme) për ato kompani që drejtohen ose themelohen nga gratë ose që punësojnë persona të rinj,  prezantojnë inovacionin dhe dixhitalizimin në punën e tyre.

- Garanci shtetërore për kreditë tregtare dhe për sigurimin e borxhit doganor

Shteti vë në dispozicion mjete financiare për të mbështetur ndërmarrjet fillestare të vogla dhe mikro përmes bankave tregtare me 10 milion euro kapital fillestar për qasje më të lehtë në mjetet financiare për të mbështetur sektorin privat, duke marrë një pjesë të rrezikut të kredisë.  Me një garanci shtetërore prej 3 milion për sigurimin e borxhit doganor, ne mbështesim eksportin dhe lehtësojmë hyrjen e lëndëve të para për përpunimin e kompanive të vendit tonë në vlerë prej rreth 25 milion euro, përmes Bankës Zhvillimore të RMV.

- 25 milion euro për sektorin privat - për tregjet e reja, konkurrencën dhe modernizimin.

Sipas ligjit për mbështetjen financiare me 25 milion euro, përmes programit për të forcuar konkurrencën e industrisë, ne ndihmojmë kompanitë të pushtojnë tregje të reja, të rrisin konkurrencën e tyre dhe të modernizojnë proceset.


 - Platformë dixhitale për tregje të reja për ndërmarrjet e tekstilit

Me mbështetje financiare prej 1 milion euro,  do t'i ndihmojmë këto industri të krijojnë një platformë mbi të cilën ata mund t'i vendosin produktet e tyre në tregjet e reja.

- Mbështetje për zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve fillestare vendase  

1.6 milion euro të reja për zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve inovative si dhe transformimin e një fshati turistik maqedonas në Nerezi të Shkupit. Ne direkt stimulojmë hapjen e bizneseve të reja.

- Bashkëfinancimi i ngjarjeve dhe konferencave me 50% mbështetje financiare nga shteti maksimum  deri në 30,000 denarë

Me ndihmë financiare prej 245 mijë euro, do të ndihmojmë kompanitë duke subvencionuar 50% të shpenzimeve për organizimin e ngjarjeve, trajnimeve dhe konferencave, deri në shumën maksimale 30,000 denarë.

Po vijmë në shtyllën e tretë e cila ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët për të ardhura të reja nga toka pjellore e Maqedonisë

Me paketën e re të masave në bujqësi, ne jemi duke investuar 76.1 milion euro.

- Masa e parë në këtë pjesë është mbështetja e sektorit bujqësor prej 5 milion eurosh përmes Bankës Zhvillimore

Me 5 milion euro, ne mbështesim ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që kryejnë prodhimin primar, përpunuesit dhe eksportin e produkteve bujqësore parësore dhe të përpunuara.

- Vijon masa për kartelat pagesore për subvencionimin e 50 % të shpenzimeve të naftës së gjelbërt.

 Vitin e kaluar ky subvencionim mbulonte  30% të shpenzimeve për naftën e gjelbërt ndërsa, këtë vit kemi rritje të  subvencionimit  për shpenzimet  e naftës së gjelbërt deri  në 50%, që shfrytëzohet për makineritë bujqësore. Kjo masë do të mbulojë 50,000 fermerë dhe është me vlerë 4,6 milion euro. 

- Masa për stimulimin e përpunuesve të rrushit për prodhimin e produkteve të reja

Përmes kësaj mase, ne stimulojmë përpunuesit e rrushit dhe kantinat e verës për të prodhuar destilat alkoolik që më vonë të përdoret nga kompanitë kimike vendase për të prodhuar mjete dezinfektuese. Në tre vitet e ardhshme, mbështetja jonë financiare do të jetë 3.5 milion euro.

-  Ofrojmë partneritete publike-private në vreshtari dhe sektorin e duhanit

Ky partneritet do të bëjë të mundur modernizimin dhe vënien në funksion të kapaciteteve në prodhimin e duhanit dhe përpunimit të rrushit, në mënyrë që edhe më tej të zhvillohet  vreshtaria dhe sektori i duhanit, si degë bujqësore që eksportojnë gjithnjë e më shumë. Ky angazhim strategjik do të sjellë përfitime të mëdha, kryesisht për vreshtarët dhe kultivuesit e duhanit, por edhe për vetë vendin dhe produktin e brendshëm bruto. Në afat të shkurtër, pritjet për investime duhet të arrijnë në 10 milion euro.

- Gjithashtu ofrojmë qira afatgjate të kullosave

Përmes kësaj mase, ne mundësojmë lëshimin e kullosave në qira afatgjate, me çka blegtorët do të disponojnë rreth 500,000 hektarë kullosa për kullotje të bagëtive.

-  Ofrojmë konsolidimin e tokës bujqësore për një konkurrencë më të madhe të bujqësisë sonë.

Kjo masë mundëson vënien në punë të tërë tokës bujqësore si dhe inkurajimin e prodhimit bujqësor vendas, por edhe investimet e reja në këtë sektor. Nga kjo masë presim të ardhura prej 250 milion euro në tre vitet e ardhshme dhe konkurrencë më të madhe të bujqësisë.

- Si masë në vijim kemi programin për financimin e kompanive bujqësore-mikro

Me 3 milion euro, ne do të sigurojmë financim për kantinat fillestare familjare dhe fermat që do të mund të përfitojnë në dispozicion grante deri në 10,000 euro, për pajisjet e përpunimit, por edhe për marketing të produkteve bimore, produkteve të qumështit dhe  të mishit.


  - Si dhe masa për modernizimin e bujqësisë

Me këtë masë, përmes një kredie të Bankës Botërore prej 50 milion eurosh, ne do të mundësojmë modernizimin e bujqësisë në mënyrë që të rritet konkurrueshmëria dhe përfitimi.


Të nderuar qytetar të vendit tonë,

Të parët përballë betejës me KOVID-19 janë punonjësit shëndetësor dhe për këtë, ata meritojnë gjithë vëmendjen dhe mirënjohjen tonë.

Për shkak të angazhimit të tyre, shpresa dhe optimizmi në betejën me KOVID-19 ishin reale, të arritshme.

Në emër të këtij angazhimi dhe si një shenjë mirënjohjeje, në emër të popullit të vendit tonë, mjekëve dhe stafit mjekësor të klinikave dhe departamenteve të sëmundjeve infektive, të Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive, Institutit të Shëndetit Publik dhe Qendrave të Shëndetit Publik, etj. si dhe të gjithë anëtarët e ekipeve të urgjencës mjekësore, do të përfitojnë një pagë 20% më të lartë për 2 muaj, e cila do të paguhet përmes një kartele pagesore.

Të nderuar,

Në fund të fjalimit tim, dua të theksoj se paketa numër 3 e masave ekonomike inkurajon një ekonomi të re  zhvillimore dhe stimulon mbrojtjen, promovimin dhe rritjen e ofertës së brendshme ekonomike, e kjo rrit edhe konkurrencën e saj në rajon dhe më gjerë.

Share