Ministrat e Bujqësisë nga vendet e Evropës Juglindore zhvilluan një video takim mbi ndikimin e virusit KOVID 19 në bujqësi Dimkovski: Bashkëpunimi rajonal është thelbësor për ballafqimin me pasojat nga pandemia globale mbi bujqësinë

8.4.2020 13:00:00


Sot, Ministrat e Bujqësisë nga vendet e Evropës Juglindore, në organizim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Maqedonisë së Veriut dhe Grupit të Përhershëm të Punës për Zhvillimin Rural Rajonal të EJL, zhvilluan një video takim mbi ndikimin e virusit KOVID 19 në sektorin e bujqësisë. në Ballkanin Perëndimor, si dhe për aktivitetet e mundshme të përbashkëta në ballafaqimin me pasojat.

Ministrat prezantuan gjendjen aktuale të bujqësisë në vendet e tyre, si dhe masat që ato po ndërmarrin për të ruajtur prodhimin e qëndrueshëm bujqësor, mbështetjen e fermerëve dhe shitjen e produkte bujqësore. Ata ishin të të njëjtit mendim se ka ushqim të mjaftueshëm dhe vendet e rajonit do të plotësonin nevojat e tyre për sa i përket furnizimit me ushqim. Ministrat theksuan se ata mbeten të hapur për propozime shtesë për tregti të pandërprerë të produkteve bujqësore.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski theksoi se në këtë periudhë të pandemisë globale, është e rëndësishme që fermerët të vazhdojnë të punojnë në fusha dhe ferma, të rrisin prodhimin e brendshëm të produkteve bujqësore, të kenë transport të papenguar të mallrave dhe solidaritet në pjesën e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave me vendet e EJL.

"Bashkëpunimi rajonal është thelbësor për ballafaqimin me pasojat të pandemisë globale në bujqësi." E rëndësishme është që tregtia dhe transporti i ushqimit dhe lëndëve të para të zhvillohet pa probleme. Aktualisht, eksporti i lakrës, produktet e perimeve të hershme dhe qengjave po zhvillohet. Importuesi ynë tradicional i qengjave është Italia, por për shkak të situatës në këtë vend, eksportet këtë vit nuk janë aq intensive sa vitin e kaluar. Ne, si një ministri e linjës, kemi rritur mbështetjen tonë për qengjin femër, në mënyrë që t'i ndihmojmë prodhuesit e qengjave të mbulojnë humbjet e tyre. Në pjesën e vendosjes së produkteve bujqësore, ne kemi prezantuar një platformë elektronike për ofertë dhe kërkesë, pra shitjet në internet. Nuk presim mungesë të ushqimit, ka ushqim të mjaftueshëm. Të gjitha vendet ndodhemi në të njëjtën situatë dhe unë mendoj se duhet të tregojmë solidaritet përsa i përket bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave, dhe së bashku të krijojmë masa për tu ballafaquar me pasojat e mundshme të kësaj pandemie globale mbi bujqësinë, tha Ministri Dimkovski.

Në konferencë u arritën përfundime të shumta për mënyrën e ballafaqimit me pasojat e pandemisë globale. Ministrat theksuan se siguria e ushqimit është një nga çështjet më të rëndësishme për të gjithë popullsinë në rajon, kështu që siguria ushqimore, disponueshmëria dhe prodhimi i ushqimit janë prioritetet më të larta për ministritë në këto rrethana. Aktualisht, ka ushqim të mjaftueshëm në rajon në dispozicion të popullatës. Në të njëjtën kohë, ata ranë dakord që qeveritë e të gjitha vendeve të rajonit, si dhe BE-së, duhet të sigurojnë tregti të pandërprerë të produkteve bujqësore, duke respektuar të gjitha rekomandimet dhe masat paraprake nga autoritetet përkatëse shëndetësore. Në veçanti, kjo duhet të bëhet përmes:

-Thjeshtimit ose devijimit të disa procedurave kufitare të caktuara për shembull, në lidhje me kontrollet në terren;

-Rritja e efikasitetit dhe rrjedhës përmes "korridoreve të gjelbërta" të vendosura për furnizimin me ushqim, duke shmangur ngarkesat e panevojshme administrative dhe financiare (taksat, tarifat, detyrimet) për transportuesit, eksportuesit dhe importuesit e ushqimit;

- Tranzit më efikas përmes vendeve, d.m.th. shmangia e karvaneve të kamionëve që zvogëlojnë shpejtësinë e furnizimit me ushqim, brenda kufijve ku janë dhënë udhëzime dhe rekomandime nga autoritetet shëndetësore;

- Për shkak se vendet e Ballkanit Perëndimor janë në proces të integrimit në BE, BE duhet të marrë në konsideratë trajtimin e tregtisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor;

Ministrat arritën në përfundim se komunikimi i vazhdueshëm dhe bashkëpunimi midis ministrive është i nevojshëm për të kundërshtuar ndikimin negativ të pandemisë në bujqësi dhe zhvillim rural në rajon.

Një takim i ri është planifikuar për rreth 15 ditë për të rishqyrtuar situatën dhe shkëmbyer përvojat.

Share