Njoftim për ndryshimet në Thirrjen Nr. 1 , 2020 për mbështetjen financiare të kooperativave bujqësore

25.3.2020 12:00:00


Projekti "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore" ju njofton për ndryshime të rëndësishme që kanë të bëjnë me Thirrjen Nr. 1 , 2020 për mbështetjen financiare të kooperativave bujqësore:

• Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve:

o Afati  për paraqitjen e aplikimeve është  vazhduar deri më 30.04.2020. deri në ora 16:00

• Kohëzgjatja indikative  për realizimin e investimit (pika 1.6.3 nga Udhëzimet për aplikantët e thirrjes):

o Kohëzgjatja indikative  për realizimin e investimit është 7 muaj.

• Korniza kohore indikative (pika 6.6 nga Udhëzimet për aplikantët e thirrjes):

 

Aktiviteti

Korniza kohore indikative

Afati i aplikimit

30.04.2020 deri në ora 16:00                 

Hapja e aplikacioneve

04.05.2020

Vizitë në terren

05-06.05.2020

Kompletimi  i kontrollit administrativ

08.05.2020

Kompletimii Vlerësimit

11.05.2020

Raportimi i rezultateve të vlerësimit

11.05.2020

Nënshkrimi i marrëveshjes

12.5.2020

Data e fundit e marëveshjes

12.12.2020

 

Projekti "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore" është financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga CARE Gjermani-Luksemburg dhe Fondacioni i Zhvillimit të Ndërmarrjeve Maqedonase .

Thirrja nr. 1 , 2020 për mbështetjen financiare të kooperativave bujqësore (e ndryshuar)

Share