РЕШЕНИЕ

05.12.2019 14:00:00


АРХИВСКИ БРОЈ: Врз основа на член 55 став (1) од 3аконот за организација на работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија" бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10, 51/11 и„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 96/19 и 110/19), a во врска со член 26-a од Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр.135/07,17/08,18/11, 42/11,148/11, 95/12, 79/13, 87/13,106/13,164/13, 39/14,130/14,166/14, 72/15, 98/15,154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и„Службен весник на Република Северна Македонија" 161/19) постапувајќи no предлогот на Комисијата за давање 80 закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари, бр.39-12329/1 од 05.12.2019 година министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го донесе следното: РЕШЕНИЕ 1.Со ова Решение се поништува дел од Јавниот ornac бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари no пат на електронско jaBHo наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО lbубодраг со површина од 26ха 84ар 82м 2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци co површина од 44ха 15ар 62м2. 2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Комисијата за давање 80 закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари на ден 05.12.2019 година no добиена Достава на известувања бр.39-12271/1 од 04.12.2019 година од Сектор за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште 80 државна сопственост со прилог Известување бр.5б-580/1 од 29.11.2019 година, заведено под бр.39-12155/1 од 02.12.2019 година од Подрачна единица Штип и Известување бр.72-1042/1 од 28.11.2019 година, заведено под бр.39-12225/1 од 03.12.2019 година од Подрачна единица Куманово, a согласно член 26-a од Законот за земјоделското земјиште достави Предлог за поништување на дел од Јавен ornac бр.01/19 бр.39- 12329/1 од 05.12.2019 година. Bo Предлогот е наведено дека за географската целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82м 2, на лице место Република Северна Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство катастарските парцели не претставуваат една географска целина и за географската целина бр.20 Штип КО Таринци со површина од 44ха 15ар 62м г, на лице место катастарските парцели не претставуваат една географска целина. Имајќи ro во предвид горенаведеното се поништува дел од Јавниот оглас бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште 80 државна сопственост за површини над 3 хектари no пат на електронско јавно наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО lbубодраг со површина од 2бха 84а р 82мг и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци со површина од 44ха 15ар 62м2; бидејќи на лице место катастарските парцели не претставуваат една географска цëпина.

Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици