ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

30.05.2019 09:47:00


I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Растенијата како добро од општ интерес имаат посебна заштита утврдена со Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18).

Нарачател на јавниот конкурс е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа.

Право на учество на јавниот конкурс имаат сите правни и физички лица кои ги исполнуваат општите услови од член 60 од Закон за здравјето на растенијата и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011).

II. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС

Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги во областа на здравјето на растенијата.

III. ВИД НА ЈАВНА УСЛУГА ЗА КОЈА СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛАТА

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа издава дозволи за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата и тоа за следните видови на услуги:

1.1.      интервенирање во случај на ненадејни појави на карантински штетници на растенијата, каламитетни појави и епифитоции на штетни организми;

1.2.     обезбедување метеоролошки, биолошки и други податоци за целта на следењето и прогнозирањето на појавата на штетни организми;

1.3.      едуцирање на сопствениците и други лица вклучени во спроведување на активностите  поврзани со здравјето на растенијата;

1.4.     издавање на пасоши за растенија;

1.5.      спроведување на научно-истражувачки развојни активности и

1.6.     вршење дезинсекција, дезинфекција и дератизација заради здравјето на растенијата.

Заинтересираните субјекти можат да поднесат пријава за сите или поединечни активности од горенаведените точки.

Рокот за поднесување на понудите е десет (10) работни дена од денот на неговото објавување.

Пријавите се доставуваат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа, ул. Аминта Трети бр.2 1000 Скопје.

Документи за превземање

Јавен конкурс
Закон за здравје на растенијата
Правилник
Пријава
Известување
Share