И З В Е С Т У В А Њ Е на распоред за одржување на обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун

09.11.2021 10:00:00


Се известуваат кандидатите кои согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи исполнуваат услови за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на необработен тутун дека обуката ќе се одржи на 29 и 30 ноември 2021 година, а полагањето на испитот на 01 и 02 декември 2021 година во Научен Институт за тутун во Прилеп со почеток во 10 часот и тоа по следниот распоред:

 

Список на кандидати за посета на ОБУКА на 29.11.2021 година и полагање на ИСПИТ за добивање на лиценца за процена на необработен тутун на 01.12.2021 година

Ред. Бр.

Име и презиме

Општина

1

Роза Лозановска

Демир Хисар

2

Емилија Тасевска

Битола

3

Стојанче Глигоров

Конче

4

Џошкун Абдурманов

Конче

5

Марија Мицеска

Битола

6

Дијана Ставревска

Битола

7

Фикри Усинов

Конче

8

Марија Степанова

Кавадарци

9

Весна Трајанова

Радовиш

10

Цветанка Митрева

Кавадарци

11

Ѓеорге Михајлов

Конче

12

Трајче Станоев

Кавадарци

13

Васка Стојанова

Кавадарци

14

Рамиз Мемиш

Карбинци

15

Христијан Китаноски

Кривогаштани

16

Марјанчо Ристов

Конче

17

Васка Наумоска

Крушево

18

Живко Џевелеков

Струмица

19

Борче Андрески

Демир Хисар

20

Горан Богески

Крушево

21

Гоце Ѓорѓиоски

Кривогаштани

22

Ивица Котевски

Демир Хисар

23

Елена Трајанова

Василево

24

Насуф Бекиров

Василево 

25

Елена Динишева

Босилово

26

Неим Абдулаи

Битола

27

Асан Реџепоски

Крушево

28

Горан Ристески

Кривогаштани

29

Дијана Ацеска Рујаноска

Кривогаштани

30

Вергим Зенелоски

Крушево

31

Серџан Адемоски

Крушево

32

Спасе Зисов

Крушево

33

Аница Ангелова

Василево

34

Елена Илковска

Велес

35

Дарко Стојчевски

МогилаСписок на кандидати за посета на ОБУКА на 30.11.2021 година и полагање на ИСПИТ за добивање на лиценца за процена на необработен тутун на 02.12.2021 година

Ред. Бр.

Име и презиме

Општина

1

Сезгин Синаноски

Долнени

2

Цветанка Маркоска

Прилеп

3

Булент Мемишоски

Прилеп

4

Едис Јашароски

Долнени

5

Раиф Алими

Долнени

6

Николче Подигачоски

Прилеп

7

Еркан Имероски

Долнени

8

Фатмир Тоска

Долнени

9

Агрон Ибраими

Крушево

10

Цветан Мицески

Прилеп

11

Стеванче Јорданоски

Прилеп

12

Омер Асаноски

Долнени

13

Бобан Музоски

Крушево

14

Деан Најдоски

Долнени

15

Деан Волчески

Долнени

16

Марјан Тошески

Долнени

17

Дејан Танески

Долнени

18

Љубе Ѓорѓиоски

Прилеп

29

Сулејман Абази

Крушево

20

Џемиљ Ајроски

Долнени

21

Игорче Котевски

Могила

22

Занија Ајдароски

Долнени

23

Марјан Талевски

Могила

24

Игор Шамакоски

Прилеп

25

Спиро Вашеревски

Могила

26

Антонио Спиркоски

Долнени

27

Јусуф Ибраими

Долнени

28

Фикрет Јашароски

Долнени

39

Дашмир Синаноски

Долнени

30

Драган Петрески

Прилеп

31

Даниела Стојановска

Прилеп

32

Александар Касниоски

Прилеп

33

Гордана Стојанова

Прилеп

34

Николче Станковски

Долнени

35

Мирјана Мирческа

Прилеп

Во продолжение се дадени податоци за начинот на уплатата на трошоците за обуката посебно и за испитот посебноГоренаведените кандидати се известуваат дека треба да извршат уплата на средства на две уплатници и тоа за:
  1.   Трошоци за спроведување на обука со цел на дознака: уплата за трошоци за обука за проценител на тутунУплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

 

 

 

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач

Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач

Банка на примач

 

НБРСМ

 

Трансакциска сметка

Трансакциска сметка

 

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ

Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                              2.000,00 +18% ДДВ

Повикување на број-задолжување

Уплатна сметка

 

 

Цел на дознаката

Сметка на корисник

за обука за проценител на тутун

1600108605   788   17   

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис

723219   42

 

Датум 

на уплата                        Место на уплата 

  1. Трошоци за полагање на испит со цел на дознака: уплата за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутунУплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

 

 

 

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач

Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка 

адреса на живеење

Банка на налогодавач

Банка на примач

 

НБРСМ

 

Трансакциска сметка

Трансакциска сметка

 

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ

Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                                                         2.000,00

Повикување на број-задолжување

Уплатна сметка

 

 

Цел на дознаката

Сметка на корисник

за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

1400100280  631  19

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис

724180  30

 

Датум на упл

ата                        Место на уплата

 
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици